Доц. д-р инж. Стефка Костова Цекова е родена на 12 януари 1948 г. в София, но родовият ѝ корен е от Видиския край. Дъщеря е на проф. д-р Коста Велев Георгиев /виж отделна статия/ и прекарва част от детските си години в родното му село Жеглица. Средното си образование тя завършва в София, а висше във Висшия минно-геоложки институт, специалност „Минен инженер-обогатител“ през 1971 г. Още същата година постъпва на работа като технолог в База за развитие и внедряване на инертни материали. От 1974 г. до 1976 г. е главен специалист в Научния център за опазване на околната среда и водните ресурси /НЦООСВР/  към Министерството на горите и опазване на околната среда. През периода 1976-1980 г. е редовен аспирант във ВМГИ и защитава дисертацията си на тема „Прогнозиране и ограничаване на замърсяването на околната среда с прах от отпадъкохранилищата /на минно-металургичните производства/ в периода на експлоатацията им“. От 1981 г. до 1991 г. отново е в НЦООСВР като главен експерт, преминавайки последователно от научен сътрудник  III-та до научен сътрудник I-ва степен. От 1991 г. до 1996 г. е експерт по управление на битовите отпадъци в Министерството на околната среда и водите и старши научен сътрудник II-ра степен към Научно-внедрителскияя и информационен център към МОСВ. От 1996 г. до 2006 г. работи в Столична община като – ръководител сектор „Опазване на околната среда, началник управление „Екология, благоустройство и чистота“ и директор на Дирекция „Екология и чистота“. През 2006 г. печели конкурс за доцент в Югозападен университет „Неофит Рилски“, където е била ангажирана като хоноруван преподавател още от 1994 г. Специализирала е във Франция /1990/, Япония /1994/ и САЩ /1995/.

В научната и преподавателската си дейност доц. Стефка Цекова работи в областите – Техногенеза с опазване на земните недра, Технологии за обработка на твърдите отпадъци, Ресурсознание и ресурсоползване, Геоекологични проблеми в РБългария, Геоекология, Регионални геоекологични програми, Екологосъобразно управление на територията, Екологичен мониторинг, Третиране на твърдите отпадъци, Управление на отпадъците, Стимули и санкции при опазване на околната среда, Екологични изисквания и норми и др.

Автор и съавтор е на учебни пособия, сборници и на 40 статии, публикации и доклади на научни форуми в специализирани и университетски издания по проблемите на екологията и третирането на промишлените и битови отпадъци. През 2015 г. излиза последната ѝ авторска книга – монографията „Управление на отпадъците“

Доц. д-р Стефка Цекова умира на 29 декември 2019 г. в София.