Проф.д-р Стефан Христов Брезински

Роден е на 9 януари 1932г. в гр.Златарица, Великотърновско. Висшето си образование завършва в СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „българска филология“ през 1954г. През 1959г. е назначен за хоноруван преподавател, а от 1961г. за асистент по български език в СУ. През 1973г. след спечелен конкурс става доцент, а през 1984г. професор в катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на университета.
Проф.Брезински чете лекции по синтаксис на студентите по специалност „българска филология“ и води курсове по журналистическа стилистика на специалностите „журналистика“ и „връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масови комуникации.
Автор е на над 250 публикации в специализирани и популярни издания и на 14 книги, между които „Журналистическа стилистика“, „Български синтаксис“, „Журналистическа стилистика“, „Езикова култура“, „Синтаксис и стилистика“, „Езиковата култура, без която /не/ можем“, „Трудният български език“, „Българската реч и писмо“ и др. Има издадени авторски и в съавторство монографии и е съавтор на академичната „Граматика на съвременния български книжовен език“.Там III. Синтаксис“.
Проф.Стефан Брезински след пенсионирането си в продължение на много години живее и твори в с.Ново село/до 2015г./ и води авторски рубрики за езиковите проблеми във вестниците „Труд“/до 2012г./, „Преса“, „Дума“ и в.”Видин”, в които анализира езикови и стилистични характеристики на речта от областите на фонетиката, морфологията, синтаксиса, лексикологията, психо- и социолингвистиката, етимологията, фразеологията, историческата граматика, диалектологията, стилистиката и др., което го направи един от най-популярните езиковеди и сред специалистите, и сред журналистите, и сред преподавателските среди, и сред просветените читатели.