Проф. д-р Стефан Христов Брезински /1932-2018/

Проф. д-р Стефан Христов Брезински е роден на 9 януари 1932 г. в гр. Златарица, Великотърновско. Висшето си образование завършва в СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1954 г. като един от най-добрите ученици и последователи на професорите Кирил Мирчев, Любомир Андрейчин и Стойко Стойков. През 1959 г. е назначен за хоноруван преподавател, а от 1961 г. за асистент по български език в СУ. През 1973 г. след спечелен конкурс става доцент, а през 1984 г. професор в катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на университета. Специализирал е в Полша и Чехословакия.
Проф. Стефан Брезински чете лекции по синтаксис на студентите по специалност „Българска филология“ и води курсове по журналистическа стилистика на специалностите „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масови комуникации.
Автор е на над 250 публикации в специализирани и популярни издания и на 14 книги, между които „Журналистическа стилистика“, „Български синтаксис“, „Езикова култура“, „Синтаксис и стилистика“, „Езиковата култура, без която /не/ можем“, „Трудният български език“, „Българската реч и писмо“ и др. Има издадени авторски и в съавторство монографии, студии и сборници и е съавтор на академичната „Граматика на съвременния български книжовен език. Том III. Синтаксис“.
Проф. Стефан Брезински след пенсионирането си в продължение на много години живее и твори в с. Ново село /до 2015г./ и води авторски рубрики за езиковите проблеми във вестниците „Труд“ /до 2012/, „Преса“, „Дума“ и в.“Видин“, в които анализира езикови и стилистични характеристики на речта от областите на фонетиката, морфологията, синтаксиса, лексикологията, психо- и социолингвистиката, етимологията, фразеологията, историческата граматика, диалектологията, стилистиката и др., което го направи един от най-популярните езиковеди и сред специалистите, и сред журналистите, и сред преподавателските среди, и сред просветените читатели.

През 2015 г. е удостоен с най-високото отличие на Софийския университет „Почетен знак“ със синя лента.

Умира на 11 януари 2018 г.