Проф. д-р Стефан Димитров Трифонов

Проф. д-р Стефан Димитров Трифонов е роден на 3 декември 1923 г. в с. Раяновци, община Белоградчик. През 1947 г. завършва Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През периода 1958-71 г. е старши научен сътрудник. От 1971 г. е професор в Института по експериментална ветеринарна медицина при БАН.
Има десетки научни публикации и съобщения, сред които: „Саркоспоридиозата по конете у нас“, „Върху патогенезата на ентеротоксемията по овцете“, „Сравнителни изследвания върху противометилното действие на тетрахлорметана и хексахлорметана в зависимост от начина на приложението им при преживните“ и др.