Проф. д-р Стефан Димитров Трифонов

Роден е на 3 декември 1923г. в с.Раяновци, общ.Белоградчик. През 1947г. завършва Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. През периода 1958-71г. е старши научен сътрудник. От 1971г. е професор в Института по експериментална ветеринарна медицина при БАН.
Има десетки научни публикации и съобщения, сред които: „Саркоспоридиозата по конете у нас“, „Върху патогенезата на ентеротоксемията по овцете“, „Сравнителни изследвания върху противометилното действие на тетрахлорметана и хексахлорметана в зависимост от начина на приложението им при преживните“ и др.