Доц. д-р инж. Станислав Кръстев Лилов

Доц. д-р инж. Станислав Кръстев Лилов е роден на 22 февруари 1946 г. във Видин, но родовият му корен е от  с. Раковица. През 1964 г. завършва с отличен успех и сребърен медал гимназия в София. Висшето си образование по специалността „Електронна техника“ получава в Ленинградския електротехнически институт, където продължава до 1970 г. като специализант по полупроводникови прибори в катедра „Диелектрици и полупроводници“ и където е удостоен с „Червена диплома“ за високи резултати в учебния процес и научно-изследователската си дейност. Трудовата му деййност започва същата година като инженер-физик в Проблемна научно-изледователска лаборатория по „Физика и техника на полупроводниците в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 1971 г. става редовен аспирант в катедра „Диелектрици и полупроводници“ на ЛЕТИ. През 1975 г. защитава дисертация в същия институт на тема „Изследване на процесите на израстване и легиране на епитаксиални слоеве от силициев карбит, получавани от газова фаза“ и получава научната степен кандидат на физико-математическите науки. От 1975 г. до 1978 г. е вече научен сътрудник II степен в лабораторията на СУ. През периода 1978-1988 г. е последователно асистент, старши и главен асистент в катедра „Физика на полупроводниците“ в Софийския униврситет, а през 1988 г. печели конкурс за научното звание „Доцент“ в същата катедра. От 1986 г. до 1994 г. е ръководител на производствения участък на катедрата.
Специализирал е в Техническия университет в гр. Аахен, Германия, Технологическия институт в гр. Киото, Япония, Института по кристално израстване в Берлин, Университета в Южна Каролина, САЩ и др.
Научноизследователските му интереси са в областта на физиката и технологията на широкозонните полупроводникови материали за приложение във високотемпературна и мощна електроника и полупроводниковата оптоелектроника.
Преподавателската му дейност е доста богата. Чете лекции в Софийския университет, Технологическия институт в Киото, Япония и Института по кристално израстване в Берлин, Германия

Доц. Станислав Лилов заема и редица административни длъжности,  бил е член на Учебния съвет на Физическия факултет на СУ /1992-2003/, зам.ръководител на катедра „Физика на полупроводниците“ /1993-2003/, член на научно-експертната комисия по физика към Националния съвет за научни изследвания при МОН /1999-2004/,  ръководител на катедра „Физика на полупроводниците от 2003 г. и др.
Автор и съавтор е на повече от 80 научни публикации и четири авторски свидетелства.
Член е на Съюза на учените и на Съюза на физиците в България и на Ню Йоргската академия на науките.