Доц.д-р инж. Станислав Кръстев Лилов

Роден е през 1946г. в с.Раковица.През 1964г. завършва с отличен успех и сребърен медал гимназия в София. Висшето си образование по специалността „електронна техника“ получава в Ленинградския електротехнически институт, където продължава до 1970г. като специализант по полупроводникови прибори в катедра „Диелектрици и полупроводници“ и където е удостоен с „Червена диплома“ за високи резултати в учебния процес и научно-изследователската си дейност. През 1975г. защитава дисертация в същия институт на тема „Изследване на процесите на израстване и легиране на епитаксиални слоеве от силициев карбит, получавани от газова фаза“ и получава научната степен кандидат на физико-математическите науки.
Специализирал е в Техническия университет в Германия, Технологическия институт в гр.Киото, Япония, Института по кристално израстване в Берлин.
Научноизследователските му интереси са в областта на физиката и технологията на широкозонните полупроводникови материали за приложение във високотемпературна и мощна електроника.
Преподавателската му дейност е доста богата. Чете лекции в Софийския университет и в Технологическия институт в Киото, Япония.
Автор и съавтор е на повече от 20 научни публикации.
Член е на Съюза на учените и на Съюза на физиците в България и на Ню Йоргската академия на науките.