Гл.ас. д-р Светла Венелинова Балуцова

Родена е в гр.Брегово. Била е преподавател по английски език в 22 СОУ“Г.С.Раковски“ – София и лектор в Център за академични изследвания.