Проф. д-р Румен Младенов Георгиев,дин

Роден е на 25 април 1943г. в с.Костичовци. Средното си образование започва в Димовската и завършва във Видинската гимназия. През 1963г. е приет за редовен студент в Държавния университет по управление, Москва, специалност „Икономика и организация на енергетиката“. Висшето си образование завършва през 1968г. и след спечелен конкурс записва редовна доктурантура в същия университет по икономическа кибернетика – присъдена му е научна степен „кандидат на икономическите науки“. През 1977г. му е присъдено научно звание „ст.н.с.IIст.“. От 2002г. е доцент, а от 2007г. е професор в стопанския факултет на СУ“Св.Климент Охридски“ по риск мениджмънт и делови решения. Преподавал е и преподава и в ЮЗУ и УНСС.
През 1971-72г. е старши преподавател в УНСС. Същата година става н.с. и преминава на работа като ръководител на лаборатория „Планиране и прогнозиране на науката и техническия прогрес“ в Държавния комитет за планиране. От 1978г. до 1979г. е директор на Научния център по статистика. От 1979г. до 1984г. е експерт по икономическите проблеми на науката и научно-техническия прогрес към МС. От 1984г. до 1990г. е зам.председател и първи зам.председател на БНБ по инвестициите и иновациите. През 1990-91г. е депутат в 7-то ВНС, председател на Бюджетната комисия и на ПГ на БСП. През периода 1993 – 2000г. е главен изпълнителен директор на застрахователна компания. За времето 2002 – 2007г. е доцент в ЮЗУ“Неофит Рилски“ и експерт- съветник в МРРБ. След 2008г. е професор в СУ и ръководител на Университетския център по предприемачество и проектен мениджмънт.
Научната и научно-приложната му дейност са в следните сфери: Методология, информационни технологии и моделиране при изграждането на автоматизирани системи за управление, Методология и информационни процеси на внедряването на научно-техническите постижения и научно-техническото развитие, Пазарни и финансово-кредитни механизми в управлението – методологически и информационни аспекти, Методология и организация на деловите решения в условията на риск и неопределеност.
По-значимите научни трудове на проф.Румен Георгиев са: „Организиране на информацията в икономическите системи“/1975г./, „Икономическата стратегия и научно-техническият прогрес“/1983г./, „Научно-техническата революция и стратегията на социално-икономическото развитие“- в съавторство/1986г./, „Делови решения:методология и организация“/2005г./, „Делови решения и сигурност на организацията“/2007г./, „Кризата изисква системна промяна“/2010г./. Той е автор на множество студии и доклади в научни сборници и специализирани издания, на учебни пособия и брошури. Има и над 200 публикации в периодичния и научен печат.
Проф. Георгиев има и богата представителна, административно управленска и консултантска биография – Председател на Съюза на икономистите в България 1985-1999г., Вицепрезидент на Международния съюз на икономистите от 1991 до момента, действителен член и член на президиума на Международната академия по мениджмънд, Москва, от 1996г. до момента, Главен научен секретар на Международната бизнес академия, Москва, от 1997г. до момента, член на Академичния съвет на ЮЗУ, зам.главен редактор на сп.“Геополитика“, член на експертните съвети към МРРБ и Съюза за стопанска инициатива.
Носител е на първата Премия на Димитровския комсомол за научни достижения на млади учени/1976г./, Наградата на Президиума на БАН и Академичния съвет на СУ в областта на обществените науки, Златен медал за научно-изследователска дейност на Министерството на образованието на СССР и на орден „Св.св.Кирил и Методий“.
Владее руски и английски езици.
Има две деца.