Проф. д-р Румен Младенов Георгиев, дин

Проф. д-р Румен Младенов Георгиев е роден на 25 април 1943 г. в с. Костичовци. Средното си образование започва в Димовската и завършва във Видинската гимназия. През 1963 г. е приет за редовен студент в Държавния университет по управление – Москва, специалност „Икономика и организация на енергетиката“. Висшето си образование завършва през 1968 г. и след спечелен конкурс записва редовна доктурантура в същия университет по икономическа кибернетика – присъдена му е научна степен „кандидат на икономическите науки“. През 1971-72 г. е старши преподавател във ВИИ „Карл Маркс“ – София. Същата година става научен сътрудник и преминава на работа като ръководител на лаборатария „Планиране и прогнозиране на науката и техническия прогрес“ в Държавние комитет за планиране. През 1977 г. му е присъдено научно звание „ст.н.с. II ст.“. През 1978-79 г. е директор на Научния център по статистика, а от 1979 г. до 1984 г. е експерт по икономическите проблеми на науката и научно-техническия прогрес към МС. От 1984 г. до 1990 г. е зам.председател и първи зам.председател на БНБ по инвестициите и иновациите. През 1990-91 г. е депутат в 7-то ВНС от 5-ти Видински многомандатен избирателен район, председател на Бюджетната комисия и зам.председател на ПГ на БСП. През периода 1993 – 2000 г. е главен изпълнителен директор на застрахователна компания. От 2002 г. е доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и експерт-съветник в МРРБ, а от 2007 г. е професор в стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ по риск мениджмънт и делови решения. Преподавал е и преподава и в ЮЗУ и УНСС.

Научната и научно-приложната му дейност са в следните сфери: Методология, информационни технологии и моделиране при изграждането на автоматизирани системи за управление, Методология и информационни процеси на внедряването на научно-техническите постижения и научно-техническото развитие, Пазарни и финансово-кредитни механизми в управлението – методологически и информационни аспекти, Методология и организация на деловите решения в условията на риск и неопределеност.
По-значимите научни трудове на проф. Румен Георгиев са: „Организиране на информацията в икономическите системи“ /1975/, „Икономическата стратегия и научно-техническият прогрес“ /1983/, „Научно-техническата революция и стратегията на социално-икономическото развитие“- в съавторство /1986/, „Паричната политика като изкуство на баланса“ /2004/, „Делови решения: методология и организация“ /2005/, „Делови решения и сигурност на организацията“ /2007/, „Кризата изисква системна промяна“ /2010/, „Стратегиране и конкурентноспособност“ /2013/, „Конкуренция и фирмена ефективност“ /2017/ и др. Той е автор и на множество студии и доклади в научни сборници и специализирани издания, на учебни пособия и брошури. Има и над 200 публикации в периодичния и научен печат.
Проф. Румен Георгиев има и богата представителна, административно управленска и консултантска биография – Председател на Съюза на икономистите в България 1985-1999 г., Вицепрезидент на Международния съюз на икономистите от 1991 до момента, действителен член и член на президиума на Международната академия по мениджмънд, Москва, от 1996 г. до момента, Главен научен секретар на Международната бизнес академия, Москва, от 1997 г. до момента, член на Академичния съвет на ЮЗУ, зам.главен редактор на сп. “Геополитика“, член на експертните съвети към МРРБ и Съюза за стопанска инициатива и др.
Носител е на първата Премия на Димитровския комсомол за научни достижения на млади учени /1976/, Наградата на Президиума на БАН и Академичния съвет на СУ в областта на обществените науки, Златен медал за научно-изследователска дейност на Министерството на образованието на СССР и на орден „Св.св. Кирил и Методий“.
Владее руски и английски езици.
Има две деца.