Проф. инж Румен Иванов Димитров, дтн /1936-2015/

Проф. инж. Румен Иванов Димитров, дтн е роден на 14 април 1936 г. в София, но родовият му корен е от с. Ружинци. Племенник е на проф. Крум Димитров /виж отделна статия/. Румен Димитров завършва висшето си образование в Химико-технологичния институт – София през 1959 г. и започва работа като технолог и старши технолог в „Завод 12“. През 1961 г. става асистент, а по-късно старши и главен асистент в ХТИ. През 1970 г. след спечелен конкурс е избран за доцент в Пловдивския университет. От 1970 г. до 1997 г. ръководи катедра „Неорганични химични технологии на ПУ и междувременно защитава дисертацията си за доктор на техническите науки на тема „Развитие на теорията и практиката на пърженето на метални сулфидни концентрати в кипящ слой“. През периода 1997 – 2001 г. става професор и ръководител на катедра „Основи на химичната технология“ към Химическия факултет на Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Бил е зам.ръководител на НИС при ПУ /1980-1990/, зам. декан по научната дейност на Химическия факултет на ПУ /1992-1994/, председател на СУБ, клон Пловдив /1992-1996/.

Професор Румен Димитров преподава научните дисциплини – Неорганична химична технология, Химическа промишленост в България, Технологични основи на неорганичните производства, Основи на химичната технология, Металургия на цветните метали и др.

Автор е на десетки публикации, книги, учебници, ръководства и методически пособия /над 120/. Сред на-популярните заглавия на неговите трудове са: „Неорганична химична технология“ /пет издания 1975, 1980, 1986, 1990 и 1995/ и „Основи на химичната технология“ /2003/.

Участвал е в 45 научни конгреса, симпозиуми и конференции в чужбина – Германия, СССР, Англия, Полша , Швейцария, Италия, Белгия, Чехословакия, Унгария, Югославия, Турция, Гърция и др. и в 25 научни форума в България.

Професор Румен Димитров е носител на сребърна и златна  значка „За принос в техническия прогрес“.

Умира през 2015 г. в София.