Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дмн е родена в София, но родовият ѝ корен е от гр. Брегово. Дъщеря е на проф. д-р Митко Ангелов Орбецов /виж отделна статия/ и на проф. д-р Връбка Орбецова. Мария Орбецова завършва висшето си образование  в Медицинския факултет на Медицинска академия – София и по разпределение постъпва на работа в Районна болница – Бяла Слатина, след което е назначена в Клиничен център по ендокринология към Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пейчев“ – София. От 2005 г. е началник на Клиниката по ендокринология и ръководител на Секция по ендокринология и болести на обмяната при Университетска многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Георги“ – Пловдив. След защита на дисертация на тема „Нарушения във въглехидратната и липидната обмяна при хипоталамо-хипофизарни заболявания с автономна хормонална свръфсекреция – акромегалия, болест на Cushing и пролактиоми“ има присъдена образователна и научна степен „Доктор на медицинските науки“. През периода 2011 – 2019 г. е заместник декан на Медицинския факултет при Медицински университет – Пловдив.

Проф. Мария Орбецова е специализирала в Англия, Дания и Франция и има придобити специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, както и по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Съавтор е в учебници, ръководства, учебни помагала и 4 монографии. Има над 300 публикации в български и международни специализирани и популярни издания и десетки участия в национални и международни конференции и професионални форуми с доклади и научни съобщения.

Мария Орбецова е член на Управителния съвет на Българското дружество по ендокринология, Асоциацията по ендокринни хипертонии, Съюза на учените в България, Българския институт метаболиден синдром, Европейското дружество по ендокринлогия, Европейската асоциация по акушерство и гинекология, Групата за изучаване обучението по диабет към EASD и др.

Тя е и главен редактор на сп. „Ендокринология“ – орган на Българското дружество по ендокринология.