Проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн е родена на 10 август 1961 г. в с. Ружинци. Дъщеря е на проф. д-р Димитър Петров Цветков, дмн /виж отделна статия/. Тя завършва средното си образование в София, а висше в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“ през 1988 г. Още същата година започва работа в Секция „Имуноневроендокринология“ към Института по биология и имунология на размножаването на Българската академия на науките. През 2005 г. се премества в Секция „Клетъчна диференциация“ към Института по експерементална морфология и антропология,  през 2010 г. в Секция „Експериментална морфология“, а от 2013 г. отново в Секция „Имуноневроендокринология“.

През 1994 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Хормонални аспекти на вродените заболявания на мъжката полова система и инфертилитет“. От 1996 г. е научен сътрудник II-ра степен, а от 2001 г. научен сътрудник I-ва степен. През 2005 г. става Ст. н. с. II-ра степен. През 2006 г. защитава и докторската си дисертация на тема „Спермантогенеза и медико-биологични аспекти на мъжкия инфертилитет“. От 2010 г. е доцент, а от 2014 г. професор.

Проф. Петя Цветкова е автор на 15 монографии, учебници и ръководства, от които 5 в чужбина. Тя е публикувала самостоятелно или в съавторство над 200 научни и научно-популярни статии и научни разработки в български или международни издания и е участвала в научни форуми с научни съобщения, изказвания  и доклади в България, Румъния, Гърция, Унгария, Германия, Италия, Китай, САЩ и др.

Научните ѝ интереси и разработки са в областта на човешкото безплодие и ролята на редица фактори, вродени, незаразни и инфекциозни заболявания, отговорни за мъжкия инфертилитет.

Тя е ръководител на четири и съавтор на над десет национални проекта към МОН и Медицинския университет и ръководител и съавтор на няколко международни проекта.

Ангажирана е и като преподавател по биология в Медико-биологичния департамент на Нов български университет, както и в обучението млади специалисти в областта на медицината, морфологията и репродуктивната биология. Научен ръководител е и на докторанти и специализанти в различни научни дисциплини.

Проф. Петя Цветкова е председател на Научната фондация по андрология „Проф. д-р Димитър Цветков“ и главен редактор на научното му издание сп. „Андрология“ и член на редица професионални организации, научни съвети, редакционни колегии  и асоциации у нас и в чужбина. Участва активно и в научно-организационните и управленски органи на комитети, конгреси и симпозиуми в качеството си на председател, секретар или член.