Гл.ас.д-р Петър Венелинов Петров

Роден е в гр.Брегово. Преподава съпромат в ТУ-София.