Доц. ст.н.с. II ст. д-р инж. Петко ЗАХАРИЕВ Костадинов е роден на 14 септември 1936 г. в гр. Видин. Рано остава кръгъл сирак. Има брат проф. Иван Захариев Костадинов /виж отделна статия/. Средното си образование Петко Захариев завършва във Видинската гимназия. През 1959 г. завършва ВМЕИ – София, специалност „Електрически машини и апарати“ и започва работа като конструктор, а по късно като ръководител група и началник бюро в завод „Електра“-София. През периода 1968-70 г. е зам.директор на завод „Елиа“ – Никопол. През 1975 г. защитава дисертация /к.т.н./ на тема „Някои въпроси от теорията, изследването и проектирането на индукционни системи за електромери“ във ВМЕИ. От 1976 г. е назначен за гл.асистент във ВМЕИ – София, а през 1980 г. става ст.н.с. II ст. по електромагнитни /вихропотокови/ методи за измерване и безразрушителен контрол. От 1998 г. е доцент.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: електромери, вихрови токове, контрол без разрушаване, измерване на мощност и енергия, теория на полето и др.
Доц. Петко Захариев е автор на публикации и учебни материали по измерване на ел.енергията, апарати, методи на контрол, теория на електромагнитното поле и др.
До 1990 г. е бил ръководител на Комплексна програма „Електромери“ към ДСО „Електрон“.
Починал.

Доц. ст.н.с. II ст. д-р инж. Петко Захариев Костадинов