Роден е на 14 септември 1936г. в гр.Видин. Рано остава кръгъл сирак. Има брат проф.Иван Захариев Костадинов/виж отделна статия/ Средното си образование завършва във Видинската гимназия. През 1959г. завършва ВМЕИ – София, специалност ел.машини и апарати и започва работа като конструктор, а по късно като ръководител група и началник бюро в завод „Електра“-София. През периода 1968-70г. е зам.директор на завод „Елиа“ – Никопол. През 1975г. защитава дисертация/к.т.н./ на тема „Някои въпроси от теорията, изследването и проектирането на индукционни системи за електромери“ във ВМЕИ. От 1976г. е назначен за гл.асистент във ВМЕИ – София, а през 1980г. става ст.н.с. II ст. по електромагнитни /вихропотокови/ методи за измерване и безразрушителен контрол. От 1998г. е доцент.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: електромери, вихрови токове, контрол без разрушаване, измерване на мощност и енергия, теория на полето и др.
Автор е на публикации и учебни материали по измерване на ел.енергията, апарати, методи на контрол, теория на ел.магнитното поле и др.
До 1990г. е бил ръководител на Комплексна програма „Електромери“ към ДСО „Електрон“.
Починал.

Доц. ст.н.с.IIст.д-р,инж. Петко Захариев Костадинов