Доц.д-р инж. Пенко Цветков Петков

Роден е на 8 януари 1953г. в с.Бойница. Средното си образование завършва в ТМТ“Коста Йорданов“-Видин и е приет за студент в ВМЕИ-София, където завършва висшето си образование през 1979г. със специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“. Трудовия си стаж започва като технолог в Автокомбинат-Видин, след което е назначен за инспектор в Окръжна дирекция на Комитета по стандартизация, а по-късно за технолог в Изпитателна станция на Института по пневматични гуми и полиамидни влакна към Завода за гуми в Химкомбинат-Видин. По същото време 1982-84г. завършва следдипломната си квалификация по „Проблеми на ходовите движители на автомобили, трактори и кари“ във ВМЕИ, а от 1984г. до 1987г. е редовен докторант в института с научната специалност „Автомобили, трактори и кари“ и е отчислен с право на защита. През 1987г. е назначен за асистент по специалността „Двигатели с вътрешно горене“ във ВНВТУ“Тодор Каблешков“-София. От 1988г. става старши, а от 1991г. старши асистент. През 2013г. след спечелен конкурс е назначен за доцент. Същата година защитава и дисертацията си на тема „Изследване на вибрационните характеристики на системата „пневматична гума-окачване“ на лек автомобил от висок клас“. И придобина научно-образователната степен „доктор“.
Научните трудове и публикации на доц.Пенко Петков са над 30, като самостоятелните са 10 и 2 учебно-методически ръководства.
Бил е ръководител на 4 проекта и е участвал в състави разработили 5 проекта с приложно изследователска цел.
Ползва руски, английски и френски език.