Доц. д-р инж. Пенко Цветков Петков

Доц. д-р инж. Пенко Цветков Петков е роден на 8 януари 1953 г. в с. Бойница. Средното си образование завършва в ТМТ “Коста Йорданов“- Видин и е приет за студент в Висшия машинно-електротехнически институт „Вл.И. Ленин“-София, където завършва висшето си образование през 1979 г. със специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“. Трудовият си стаж започва като технолог в Автокомбинат-Видин, след което е назначен за инспектор в Окръжна дирекция на Комитета по стандартизация, а по-късно за технолог в Изпитателна станция на Института по пневматични гуми и полиамидни влакна към Завода за гуми в Химкомбинат-Видин. По същото време 1982-84 г. завършва следдипломната си квалификация по „Проблеми на ходовите движители на автомобили, трактори и кари“ във ВМЕИ, а от 1984 г. до 1987г. е редовен докторант в института с научната специалност „Автомобили, трактори и кари“ и е отчислен с право на защита. През 1987 г. е назначен за асистент по специалността „Двигатели с вътрешно горене“ във ВНВТУ “Тодор Каблешков“-София. От 1988 г. става старши, а от 1991 г. главен асистент. През 2013 г. след спечелен конкурс е назначен за доцент. Същата година защитава и дисертацията си на тема „Изследване на вибрационните характеристики на системата „пневматична гума-окачване“ на лек автомобил от висок клас“ /издадена в самостоятелно изданияе/ и придобина научно-образователната степен „доктор“.
Научните трудове и публикации на доц. Пенко Петков са над 30, като самостоятелните са 10 и 2 учебно-методически ръководства. Особено популярни сред тях са – „Ръководство за лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене“ /2000/, „Ръководство за курсово и дипломно програмиране по автомобилна техника“ /2011/, „Автомобилна техника“ /2016/ и др. 
Бил е ръководител на 4 проекта и е участвал в състави разработили 5 проекта с приложно изследователска цел.
Ползва руски, английски и френски език.