Проф. Пенка Ангелова Маринова, дм

Проф. Пенка Ангелова Маринова, д.м.  е родена на 17 декември 1950 г. в с. Дъбравка, община Белоградчик. През 1968 г. завършва Белоградчишката гимназия, а през 1971 г. училище за медицински сестри и в продължение на три години работи като медицинска сестра в МБАЛ “Проф. д-р Иван Митев“- Враца. Полувисшето си образование завършва през 1976 г. в Медицинския институт – Плевен, а висшето в Софийския университет по специалността „Педагогика“ едновременно със специализация по управление на образованието през 1991 г. Била е асистент по психология във филиала във Враца на ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград и щатен преподавател на студенти по специалността „Медицинска сестра“. През 1999 г. защитава дисертацията си на тема „Професионална адаптация и възможности за професионална кариера на медицинските сестри“ и придобива научно-образователна степен „доктор по медицина“. Има специализация през 1998 г. в гр. Дел Хелдер и медицинския институт „Нердерхавен“- Холандия и последващо сътрудничество по социално сестринство с института до 2008 г. През 2004 г. става „доцент“ по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. А през 2014 г. година е открита процедура за присъждането и на научното звание „професор“.
Проф. Пенка Ангелова Маринова има над 90 публикации в специализирани и популярни издания, от които 3 монографии и 2 учебника, както и над 70 публикации в съавторство. От монографиите й с особена популярност се ползват „Организационни и структурни аспекти на домашните грижи“ и „Конфликти в здравеопазването“, а учебниците са: „Грижи за лица с умствени увреждания“ и „Палеативни грижи“. Автор е на терминологичния речник „Медицинско сестринство“ и е консултант на филма „Социална жизнеспособност“.
Преподавателската ѝ работа включва лекции в следните области: „Философия и въведение в сестринските грижи“, „Сестрински грижи при соматични заболявания“, „Палиативни сестрински грижи“, „Медицинска психология“, „Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания“ и др.
Работила е и по 23 научни, международно образователни и с чисто практическа насоченост проекта, от които с особена продължителност и ефект е холандско-българския проект „Грижи за лица с умствени увреждания“. Ръководител е на един докторант и 10 специализанти по специалността „Медицинска сестра за социални дейности“, била е ръководител и рецензент и на десетки дипломни работи и проекти.
От 1996 г. проф. Пенка Маринова е директор последователно на Полувисшия медицински институт – Враца, преобразуван в Медицински колеж и във филиал на Медицинския университет – София във Враца изцяло по нейна инициатива . Член е на редакционните колегии на две медицински списания „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ и на редакционния съвет на сп. „Палеативни грижи“.
Научно-образователният й принос се състои в следните нововъведения и изследвания – проект “Грижи за лица с умствени увреждания“; въведен модул на обучение „Медицинска сестра за социални дейности“; реализиран проект „Палеативни грижи“; разкрити за първи път в България медицински специалности „Медицинска козметика“ и „Трудотерапия“ и др.
Ползва руски и английски език.