Гл.ас. Орлин Иванов Станчев

Роден е през 1975г. в гр.Брегово, където получава и средното си образование. Висшето си образование завършва в Шуменския университет „Еп.Константин Преславски“ с магистърска степен по химия и физика през 2000г. и записва доктурантура в Института по астрономия при БАН. През периода 2004-2005г. работи като специалист по физика в института. През 2005г. става асистент в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ“Св.Климент Охридски“.
Орлин Станчев има научни интереси и преподава в следните области – извънгалатична астрономия, определяне на растоянията до спирални галактики, мащабни зависимости между фундаменталните параметри на галактиките, научно програмиране и др.