Проф.д-р Олег Петков Илиев

Роден е във Видин. Преподавател по математика в СУ“Св.Климент Охридски“. Работи и в ИМИ при БАН, секция „Изчислителна математика“.