Гл.ас. д-р инж. Николай Тодоров Станков е роден на 3 ноември 1980 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. Средното си образование завършва в Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев“-Монтана, специалност „Телевизионен техник“ през 1999 г. През 2003 г. завършва магистърската степен нависшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Машиностроителна техника и технологии“ с педагогическа правоспособност, а през 2005 г. се дипломира с магистърска степен в същия университет и по същата специалност. Записва доктурантура, работи като инженер проектант, контрол по качеството и по производството в няколко фирми и през 2011 г. защитава докторската си дисертация. През 2012 г. печели конкурс за асистент и главен асистент в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ на Машинно-технологическия факултет на Русенския университет.

Николай Станков има няколко десетки самостоятелни публикации и в съавторства и е носител на университетски награди и грамоти за научни изобретения и постижения.