Проф.д-р Николай Еленков Лазаров,дмн

Роден е на 31 май 1955г. във Видин. Завършва Видинската гимназия като първенец на випуска. През 1981г. завършва медицина в МУ-София. Последователно от 1982г. до 1994г. е назначаван за асистент, старши и главен асистент в медицинския факултет на Тракийски университет-Стара Загора. През 1986г. придобива специалност по анатомия, а през 1989г. по хистология и ембриология. През 1992г. защитава докторската си дисертация на тема „Хистохимични и имуноцитохимични особености на първичния тригеминален аферентен неврон“ и получава научно-образователната степен кандидат на медицинските науки. През 1994г. става доцент в катедрата по анатомия, христология и ембриология на Висшия медицински институт-Стара Загора. През 2000г. става доктор на медицинските науки след защита на дисертационен труд на тема „Мезенцефално тригеминално ядро – ултраструктура, синаптична организация и неврохимична характеристика“. През 2001г. става професор и ръководител на катедрата по анатомия към МФ на ТУ-Стара Загора. От 2007г. е професор в катедрата по анатомия и христология на Медицински университет-София. От 2011г. е зам.председател на Хумболтовия съюз в България. Специализирал е в Германия/1993/, Белгия/1994/, Германия /1995,1997/ и Холандия/1998/.
В преподавателската си дейност води лекционни курсове по микроскопска, макроскопска и топографска анатомия, клетъчна биология и анатомия пред студенти по медицина, дентална медицина и фармация на български и английски. Бил е гостуващ лектор и гостуващ професор в МУ-Плевен, Румъния, Унгария, Хърватия, Австрия, Германия и Холандия.
Бил е ръководител или е участвал в ръководния екип на 12 международни и национолни проекта. Има 5-ма успешно реализирали се докторанти. Бил е председател, научен секретар или член при организирането и провеждането на повече от 10 международни научни прояви. Участвал е в редакционните колегии на 6 международни и национални научни списания.
Научните му изследвания, публикации и изследвания са в областите на – функционалната морфология и неврохимия на тригеминалната сетивна система и функционалната морфология и неврохимична характеристика на периферни артериални хеморецептори.
Проф. Николай Лазаров е автор на десетки учебни пособия, статии и публикации в специализирания печат у нас и в чужбина.
Многократно е награждаван за научната и преподавателската си дейност с почетни грамоти и дипломи у нас и в други европейски страни. Удостоен е с приза Международен учен на 2003г. от Международния биографичен център, Кеймбридж, Великобритания.
Владее и ползва в научната си и преподавателска дейност английски, немски, руски и френски език.