Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дм, дмн

Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дм, дмн е роден  на 31 май 1955 г. във Видин. Завършва Видинската гимназия като първенец на випуска. През 1981 г. завършва медицина в МУ – София. Последователно от 1982 г. до 1994 г. е назначаван за асистент, старши и главен асистент в медицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора. През 1986 г. придобива специалност по анатомия, а през 1989 г. по хистология и ембриология. През 1992 г. защитава докторската си дисертация на тема „Хистохимични и имуноцитохимични особености на първичния тригеминален аферентен неврон“ и получава научно-образователната степен „кандидат на медицинските науки“. През 1994 г. става доцент в катедрата по анатомия, христология и ембриология на Висшия медицински институт – Стара Загора. През 2000 г. става доктор на медицинските науки след защита на дисертационен труд на тема „Мезенцефално тригеминално ядро – ултраструктура, синаптична организация и неврохимична характеристика“. През 2001 г. става професор и ръководител на катедрата по анатомия към МФ на ТУ – Стара Загора. От 2007 г. е професор в катедрата по анатомия и христология на Медицински университет – София. От 2011 г. е зам.председател на Хумболтовия съюз в България. Специализирал е в Германия /1993/, Белгия /1994/, Германия /1995, 1997/ и Холандия /1998/.
В преподавателската си дейност води лекционни курсове по микроскопска, макроскопска и топографска анатомия, клетъчна биология и анатомия пред студенти по медицина, дентална медицина и фармация на български и английски. Бил е гостуващ лектор и гостуващ професор в МУ – Плевен, Румъния, Унгария, Хърватия, Австрия, Германия и Холандия.
Бил е ръководител или е участвал в ръководния екип на 12 международни и национолни проекта. Има 5-ма успешно реализирали се докторанти. Бил е председател, научен секретар или член при организирането и провеждането на повече от 10 международни научни прояви. Участвал е в редакционните колегии на 6 международни и национални научни списания.
Научните му изследвания, публикации и изследвания са в областите на – функционалната морфология и неврохимия на тригеминалната сетивна система и функционалната морфология и неврохимична характеристика на периферни артериални хеморецептори.
Проф. д-р Николай Лазаров е автор на десетки учебни пособия, статии и публикации в специализирания печат у нас и в чужбина.
Многократно е награждаван за научната и преподавателската си дейност с почетни грамоти и дипломи в България и в други европейски страни. Удостоен е с приза „Международен учен“ на 2003 г. от Международния биографичен център, Кеймбридж, Великобритания.
Владее и ползва в научната си и преподавателска дейност английски, немски, руски и френски език.