Гл.ас. д-р инж. Начко Славчев Начев

Гл.ас. д-р инж. Начко Славчев Начев е роден на 3 април 1944 г. в с. Водна, община Грамада. Средното си образование завършва в Строителния техникум „Хр.Ботев“-София, специалност „Строителство и архитектура“ през 1963 г., а през 1971 г. завършва и висшето си образование във ВМЕИ-Варна, специалност „Двигатели с вътрешно горене“. През 1978 г. защитава докторската си дисертация в ТУ-Дрезден на тема „Анализ на целите, съдържанието и оформлението на подготовката на учителя за професионално-теоретично обучение…“
Започва работа в Института за повишаване на квалификацията на кадрите към ТУ-Габрово първоначално като преподавател, а по-късно и като гл.асистент по дидактика на професионалното обучение и по методика на обучението на кадри за транспорта и машиностроенето. В ИПКК е избиран три пъти за зам.директор по учебно-възпитателната работа, а след 1990 г. два мандата е и декан.
В ТУ-Габрово преподава следните дисциплини: Професионална педагогика, Специална педагогика, Методика на обучението, Методика на педагогическите изследвания, Теория на специалността.
След 2003 г. е изнасял лекции и в ПУ “Паисий Хилендарски“- Пловдив.
Публикувал е десетки статии по научни и актуални обществени проблеми и е сред създателите и основните автори на сборниците „Актуални проблеми на обучението с поглед към учителската позиция“ /1997/ и „Сборник от категории, понятия и термини за упражняващите учителската професия“ /1999/. В публикации в централния и местния печат отстоява идеята за изграждането на Дунав мост 2 при Видин-Калафат. Част от тях са отпечатани и в сборника „По Дунава до и от езерото Бистонис“ /1997/
Награден е с орден „Св.св. Кирил и Методий“ III степен.