Проф. ст.н.с. I ст. Младен Михайлов Младеновски, дтн /1924-2011/

Проф. ст.н.с. I ст. Младен Михайлов Младеновски, дтн е роден на 26 март 1924 г. в с. Долни Лом. Баща му е инвалид от войната от 1918 г. поради това началните си ученически години прекарва в пансиони и училища за деца на родители пострадали от войните във Враца и кв.“Княжево“, продължава образованието си в образцова гимназия „Уилям Гладстон“-София, но е изключен през 1943 г. за активна ремсова дейност по политически причини и средното си образование завършва в Държавното средно техническо училище „Хр.Ботев“ в София едва през 1945 г. Същата година работи като член на Областния комитет на РМС – Белоградчик и е приет за редовен студент в Държавната политехника – София. Участва в бригадирското движение през 1947 г. като бригадирски технически ръководител на яз.“Георги Димитров“ и през 1948 г. в Каварна и Варна. Прекъсва следването си поради назначение на офицерска служба в БНА във формирования работещи по геодезки проекти за нуждите на отбраната. През 1950 г. работи като преподавател във Висшето военно учебно заведение към бившия Географски институт при Министерството на отбраната. Завършва политехниката през 1952 г. Същата година е назначен на работа като началник на строителна триангулачна група. През 1954 г. е назначен за преподавател по висша геодезия и фотограметрия във ВВУ “Васил Левски“-София и изпратен на специализация в заводите „Карл Цайс – Йена, Германия, където изучава и работи с най-добрите геодезически и топографски инструменти, прибори и апаратура. През 1955 г. е назначен като специалист в комисия по държавен контрол на „Главно управление по геодезия и картография“. През периода 1956-1958 г. е на работа в Москва към групата за обработка и изравнение на българската триангулация и нивелация, съвместно с тази на СССР и страните от социалистическата общност. Едновременно с това е и помощник началник на Военно-топографската служба при МНО. През 1959-1960 г. работи в геодезическия отдел на ПО “Геопланпроект“ и е българският представител на Международната геодезическа конференция в Дрезден, Германия. През 1960 г. е изпратен на специализация в Москва в Института по гравиметрични и астрономични наблюдения и изчисления и геодезически изследвания на електронни сметачни машини и участва в Световния симпозиум „Съвременните движения на земната кора“. През тези години е ръководител и на работните групи по проектирането на хидротехнически комплекси и изграждането на прецизни нивелачни връзки през р. Дунав. През 1966 г. е избран във ВИСИ /сега ВИАС/ и утвърден от ВАК за старши научен сътрудник втора степен по геодезия. От 1967 г. е назначен за ръководител на секция „Висша геодезия и опорни мрежи“ при Научно-изследователската група по геодезия и картография, която през 1968 г. прераства в институт, и на който Младеновски е назначен за зам.директор. През 1981 г. след защита на дисертация става доктор на техническите науки. От 1983 г. до 1986 г. е главен директор на института. През 1985 г. става ст.н.с. I ст. и професор по висша геодезия и опорни мрежи .
Проф. Младен Младеновски е бил член на редакционните колегии на сп. “Известия“ и сп. “Геодезия, картография и земеустройство“. Член е и на Международната работна група по полагане, измерване и изчисление на „Международни и национални еталонни гравиметрични полигони“ и на „Специализирания научен съвет при Висшата атестационна комисия“ по геодезия и земеустройство.
Младен Младеновски е автор на множество научни трудове, пособия, помагала и приложения – „Таблици за трансформиране на Гаус-Крюгерови координати от система 1930 г. в система 1950 г.“ /1951/, „Таблици за изчисление на посочната и разстоятелна редукция при Гаусовата проекция….“ /1953/, „Таблици за изчисление на нормалната сила на тежестта и поправките на непаралелност на нивоповърхнините“ /1957/, „Формули и таблици за трансформиране на Гаусовите координата от система „Ю“….“ /1957/, „Координатна система 1950 г. и преизравняването на координатите на точките от запълващата класове триангулачна мрежа“ /1958/, „Сеизмична карта на България….“ /1973/, „Гравиметрична карта на България….“ /1984/, „Старини и забележителности между западния Балкан и река Дунав“ /2006/ и др.
Носител е на множество национални, международни и научни награди и отличия.
Дъщеря му, инж. Параскева Младенова Младеновска пише в неговата биография, че баща й „е изследвал географските и исторически особености на населените места в Северозападна България. Извършил е геодезическо заснемане и топографско картиране на крепостната система на Северозападна България. Изработил е десетки релефни макети и модели на природни обекти в района. Създал е геодезическа обсерватория „Поломие“ в Долни Лом. Ежегодно е организирал и участвал в „Землячески срещи“. Всеотдайно е работил за благополучието и популяризирането на родното си село. В Долни Лом е организирал „Музей на селото“ в сградата на читалището, където да се запазят документите на историческите, природните и духовните му ценности.“
Той има две дъщери инж. Параскева Младеновска и инж. Йонка Младеновска-Златарева, които също са специалисти по геодезия и картография и имат изследвания и заслуги към родния край на баща си.
Проф. Младеновски умира през 2011 г. и е погребан в с. Дерманци, Ловешка област, родно място на съпругата му Йонка Матева Младеновска.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1063.