Кин инж. Младен Димитров Каменов

Роден е на 9 май 1944г. в гр.Видин в семейството на баща адвокат и майка фармацевт. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1962г., а висше в ВМЕИ“В.И.Ленин“-София по специалността „Автоматизация и телемеханика на железопътния транспорт“, тясна специализация на специализациалноста „Далекосъобщителна техника“ и с допълнителна квалификация „Електроинженер“. Редовната си военна служба отбива в ШЗО към ПЖИ-София. През 1968г. по разпределение започва работа като оператор в Базата за техническо развитие към Министерството на транспорта. След подадена молба е преразпределен в Стопански химически комбинат – Видин, като завеждащ КИП и А. Същата година е изпратен на специализация в СССР. През 1970г. е назначен за гл.инженер на Електронно-изчислителния център на комбината и е изпратен за следдипломна квалификация в Школата на Висшия икономически институт“Карл Маркс“-София, която завършва през 1972г. с призната квалификация „Систем-оператор“. През 1978г. е зачислен на свободна аспирантура във Висшия финансово стопански институт“Д.Ценов“-Свищов, катедра Организация и проектиране на обработката на икономическата информация, където през 1981г. защитава дисертацията си и получава научната степен „Кандидат на икономическите науки“/днес доктор/. От 1979г. до 1991г. е директор на ЕИЦ при СХК. На изборите през 1991г. се кандидатира и е избран за кмет на община Видин от Съюза на демократичните сили. От 1996г. до пенсионирането си през 2004г. е консултант и обучаващ на свободна практика по въпросите на демократичните промени в местната власт.
Автор е на няколко брошури, студии, доклади и статии по проблемите на автоматизираната организация и проектиране на обработката на икономическата информация и управленските практики в държавното и местно управление и самоуправление. Съавтор е на книгата „Автоматизирана обработка на данните за отчитане на производствените разходи и калкулиране себестойността на продукцията в Завода за пневматични гуми при Химически комбинат-Видин“. През 2009г. излиза и биографично-философската му книга „Свобода по личен избор“.
Награждаван е с дипломи за участие в национални конкурси по обществени науки за млади научни работници/1977 и 1980/ и с „Орден на труда“-златен/1981/.
За повече информация виж ДА-Видин, фонд 1160.