Проф. д-р Мая Руменова Ламбовска, дин е родена през 1965 г. в гр. Пазарджик, но родословното ѝ дърво по бащина линия е от с. Тошевци, където тя прекарва част от детските си години. Висшето си образование /първата си магистърска спепен/ завършва през 1990 г. в Технически университет – София, специалност “Съобщителна и осигурителна техника и системи”, а през 1995 г. става магистър и в УНСС – София, специалност “Международни икономически отношения”. През 2003 г. защитава докторската си дисертация. Последователно е асистент, старши и главен асистент,  от 2006 г. е доцент, а от 2011 г. професор в катедра “Управление” на Факултета по управление и администрация при УНСС – София. Има преподавателски хорариум и в други университети и институти в страната. През 2014 г. защитава и дисертация за придобиване на научна степен “доктор на икономическите науки”

Проф. Мая Ламбовска е автор на над 100 научни публикации в специализирани  издания в областта на управление на представянето, изчислителната интелигентност, управлението на разходите, бюджетното управление, управленски контрол, количествените методи в управлението,  и т.н. Автор е и на следните трудове за нуждите на студенти и специалисти – “Управление на разходите в предприятието” /2006/, “Управление на разходите в стопанската дейност” /2006/, “Количествени методи и модели в управлението” /2006/, “Бюджетно управление на стопанската организация” /2007, 2011, 2013/, “Контрол на екипи” /2016/ и др. В съавторство издава и книгите  “Control over threats” /2010/, “Системи на управленски контрол” /2011/, “Организационно поведение” /2018/, Методологически и методически аспекти на контрола върху заплахите” /2019/ и др.

В роднински връзки е с Бойко Панов Ламбовски /виж отделна статия/, н.с. I ст. Витка Панова Виткова /виж отделна статия/ и н.с. Теменужка Панова Ламбова /виж отделна статия/.