Проф. Матей Лазаров Николов

Роден е на 9 март 1921г. в гр.Белоградчик. През 1944г. завършва СУ, специалност земеделие. От следващата година е асистент в катедрата по ботаника в Агрономическия факултет на университета. През 1949г. се прехвърля като асистент в катедрата по растениевъдство. През 1952г. е избран за доцент, а през 1965г. за професор. Преподава дълги години и във ВСА.
Основни теми в научната и преподавателската му дейност са хетерозиса при слънчогледа и възможностите за използването му в практиката, цвеклопроизводството и тютюнопроизводството. Създава няколко хибрида на слънчогледа и методи за получаване на хибридните семена. Създава и и няколко сорта цвекло, които са основата на българското цвеклопроизводство.
Проф. Матей Николов е автор и съавтор на учубници, учебни помагала, книги, брошури и статии в специализирания и ежедневен печат, които са ценно четиво и за специалистите и за широката аудитория.
За повече инфорвмация виж ДА Видин, Ф-976.