Проф. инж. Мария Димитрова Дачева, дфмн

Проф. инж. Мария Димитрова Дачева, дфмн е родена в гр. Видин и е възпитаник на Видинската гимназия. Висшето си образование завършва в Московския държавен университет, където през 1989 г. защитава своята докторска дисертация. Работила е в „Институт по механика“ към БАН, Секция „Механика на деформируемото твърдо тяло“. Основни области на научната ѝ дейност са – непрекъснати среди, конституивни модели – теория на еластопластичността, спрегнати хидро-механични модели, математическо моделиране на инженерни бариери и др. Преподавател във ВИАС-София