Проф.д-р Маргарет Драганова Димитрова

Родена е на 5 януари 1964г. в с.Бресница, Ловешка област. Дъщеря е на доц.д-р Илка Цветкова Симеонова-Драганова/виж отделна статия/. През 1969г. семейството й се премества в София. Средното си образование завършва в Националната гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ“ през 1983г., а висше в СУ“Св.Климент Охридски“ през 1988г. по специалността „Българска филология“с отличие. Завършва с отличие и магистърската програма по медиавистика в Централноевропейския университет в Будапеща/1993-94г./, където през 1998г. защитава и докторската си дисертация на тема „Гръцки и латински заемки в хърватски глаголически мисали“. От 1995г. до 2002г. е асистент и гл.асистент по старобългарски език и история на българския език в ЮЗУ“Неофит Рилски“, а след 2002г. е гл.асистент по същите дисциплини в СУ“Св.Климинт Охридски“. През 2006г. е избрана за доцент, а от 2014г. за професор.
Специализирала е в Старославенски институт, Загреб/1994,1998/, Оксфордски университет/1996/, „Хилендарска изследователска библиотека и Център за средновековни славистични изследвания в университета в Калъмбас, Охайо,САЩ/1999,2001,2009/, Москва/2008/. Има научни командировки във Великобритания/2002/, Швеция /2003,2008/, Белград/2010/, Загреб/2012/. Участва в над 60 научни конференции и форуми в Англия, Германия, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Франция и др. Била е гост лектор по средновековна славянска книжнина в Централноевропейския университет в Будапеща/1998/.
Научните интереси и преподавателската дейност на проф.Димитрова са в областта на старобългарския книжовен език, историята на българския книжовен език и неговите диалекти, средновековната славянска книжнина, библейските преводи и богослужебните текстове, историята на гръцко-българските езикови контакти, история на християнството, религии и култове на Балканите, хърватската глаголическа книжнина, историческата антропология и етнология, християнството и езика и т.н.
Проф.Маргарет Димитрова има над 160 публикации, от които над 40 са научните студии и статии с принос в езикознанието. С особена популярност се ползват монографиите – „Тълкования на Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилската света обител“/2012/, Средновековни мотиви на родилки/критическо издание/2014/. Съавтор е в четири книги с фундаментален характер – „История на българската средновековна литература“/2008,2009/, „История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар/2012/, „История славянобългарска. Гладичов препис“/2012/, „Корективен речник на чуждите думи в българския език“/2012/. Автор е и на енциклопедични статии, учебни помагала, научни рецензии и др.
Владее английски, руски, сърбохърватски, старобългарски, старогръцки и латински език.