Проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова

Проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова е родена на 5 януари 1964 г. в с. Бресница, Ловешка област, но родовият ѝ корен е от с. Долни Лом. Дъщеря е на доц. д-р Илка Цветкова Симеонова-Драганова /виж отделна статия/ и е съпруга на проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров /виж отделна статия/. През 1969 г. семейството й се премества в София. Средното си  образование тя завършва в Националната гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ“ през 1983 г., а висше в СУ “Св. Климент Охридски“ през 1988 г. по специалността „Българска филология“ с отличие. Завършва с отличие и магистърската програма по медиавистика в Централноевропейския университет в Будапеща /1993-1994/, където през 1998 г. защитава и докторската си дисертация на тема „Гръцки и латински заемки в хърватски глаголически мисали“. От 1995 г. до 2002 г. е асистент и гл.асистент по старобългарски език и история на българския език в ЮЗУ “Неофит Рилски“, а след 2002 г. е гл.асистент по същите дисциплини в СУ “Св. Климент Охридски“. През 2006 г. е избрана за доцент, а през 2014 г. за професор в Катедра „Кирилометодиавистика“ на  Факулета по славянски филологии.
Специализирала е в Старославенски институт, Загреб /1994,1998/, Оксфордски университет /1996/, „Хилендарска изследователска библиотека и Център за средновековни славистични изследвания в университета в Калъмбас, Охайо,САЩ /1999,2001,2009/, Москва /2008/. Има научни командировки във Великобритания /2002/, Швеция /2003,2008/, Белград /2010/, Загреб /2012/. Участва в над 60 научни конференции и форуми в Англия, Германия, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Франция и др. Била е гост лектор по средновековна славянска книжнина в Централноевропейския университет в Будапеща /1998/.
Научните интереси и преподавателската дейност на проф. Маргарет Димитрова са в областта на старобългарския книжовен език, историята на българския книжовен език и неговите диалекти, средновековната славянска книжнина, библейските преводи и богослужебните текстове, историята на гръцко-българските езикови контакти, история на християнството, религии и култове на Балканите, хърватската глаголическа книжнина, историческата антропология и етнология, християнството и езика и т.н.
Проф. Маргарет Димитрова има над 160 публикации, от които над 40 са научните студии и статии с принос в езикознанието. С особена популярност се ползват монографиите – „Тълкования на Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилската света обител“ /2012/, „Средновековни мотиви на родилки /критическо издание“ /2014/. Съавтор е в четири книги с фундаментален характер – „История на българската средновековна литература“ /2008, 2009/, „История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар /2012/, „История славянобългарска. Гладичов препис“ /2012/, „Корективен речник на чуждите думи в българския език“ /2012/. Автор е и на енциклопедични статии, учебни помагала, научни рецензии и др. Била е главен редактор на „Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии“ т. 102, 103 и 104.
Владее английски, руски, сърбохърватски, старобългарски, старогръцки и латински език.