Проф. д-р Любен Асенов Еленков /1947-2021/

Проф. д-р Любен Асенов Еленков е роден на 1 януари 1947 г. в с. Горни Лом. Средното си образование завършва в Средното професионално техническо училище в с.  Ружинци, специалност „Електротехника“.. През 1974 г. завършва Факултета по „Противопожарна охрана“ към Полицейската академия на МВР- София и е назначен за зам.началник на VIII РПУ – София. През 1983 г. след конкурс е назначен за асистент в катедра „Противопожарна пофилактика“ на ФПО при Полицейската академия. През 1987 г. е на специализация в Ленинградския факултет на ВИПТШ на МВД, СССР. През 1989 г. записва свободна докторантура по „Техника на безопасността“. През 1993 г. защитава докторската си дисертация в ТУ-София на тема „Конструиране на устройство за реализиране на плоскофакелна струя /завеса/“. В периода 1997-98 г. работи към Националната служба на противопожарната охрана на МВР, а през следващата 1999 г., след спечелен конкурс, е назначен за доцент в катедра „География, екология и опазване на околната среда“ към Природо-математическия факултет на ЮЗУ-Благоевград. През 2011 г. става професор по „Екология и опазване на екосистемите /горски пожари/“ в същия университет.
В преподавателската дейност на проф. Любен Еленков за бакалавърските и магистърски курсове влизат дисциплините – „Пречистване на флуиди“, „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“, „Проблеми на околната среда при пожари и аварии“, „Екологичен риск при технологични аварии“, „Замърсяване на въздуха при екстремни състояния“ и др. Бил е ръководител на повече от 30 дипломанти и на редовни докторанти, както и на няколко научно-изследователски проекти, реализирани с колеги и студенти от ЮЗУ. Член е на Факултетния съвет на Природо-математическия факултет и на Контролния съвет на университета.
В научната област интересите и приноса му са свързани със системен анализ на литературното наследство за проблемите и динамиката на горските пожари у нас и в чужбина, провеждането на моделни изследвания върху природогеографската обстановка във високопланинските области, създаването на термодинамичен модел на горските пожари, установяване на закономерността за началното развитие на пожара в „магистрална тръба“, анализ на горимите материали в горяща среда, разработване на широкообхватна методика за лабораторни и полеви експерименти върху горските пожари и т.н.
Проф. д-р Любен Еленков е автор на над 100 научни труда, в това число 1 монография – „Динамика на горските пожари“ и 1 хабилитационен труд – „Изследване на динамиката на планински горски пожари“ /2010/. Над 20 са докладите изнесени на международни, както над 20 са и докладите изнесени на национални научни форуми. Автор и съавтор е и на 18 дипломирани рационализации и 5 дипломирани изобретения.
Владее руски език.
Семеен е с две деца.

Проф. Любен Еленков умира на 12 октомври 2021 г. в София.