Доц. Лозан Атанасов Ницолов

/1911-1998/
Роден е на 3 март 1911 г. във Видин. Началното, основно и средно образование завършва в родния си град. През 1935 г. завършва висше образование в СУ“Св.Климент Охридски“ по специалността „Славянска филология“. Същата година е назначен е за учител в гр.Монтана, а през учебната 1942/43 г. постъпва като учител по български език и литература във Видинската мъжка гимназия. Тук активно се занимава с нелегална комунистическа дейност, което става известно при разкритията в съдебните процеси за ремсовата дейност в гимназията. През 1943-44 г. за осем месеца е мобилизиран и отсъства от училище. През 1945 г. кандидатства и е приет за асистент по методика на преподаването на литература в СУ. По-късно става доцент по методика на литературата за горния курс на средните училища.
Доц. Лозан Ницолов има десетки публикации и научно популярни статии в специализирани и периодечни издания. Автор е на книгата „Методика на литературното четене в средния курс“/1958/, която много години е основно помагало за студентите и преподаватели в средния курс и е съавтор на „Речник на литературните термини“/1973/. Бил е и редактор в сп.”Български език и литература”.
Бил е дълги години зам.декан на Филологическия факултет на СУ и зам.ректор на ВПИ-Шумен.
Има дъщеря проф. Руселина Лозанова Ницолова,дфн, преподавател по съвременен български език в СУ/виж отделна статия/и син доц. д-р Стефан Лозанов Ницолов, преподавател по квантова и лазарна електроника в ТУ-София/виж отделна статия/.
Доц. Лозан Ницолов умира на 23 януари 1998 г. в София.