Гл.ас. д-р Лидия Николова Станкова

Гл.ас. д-р Лидия Николова Станкова е родена през 1950 г. във Видин. През 1972 г. завършва Висшия икономически институт “Карл Маркс“ специалност „Планиране“. Следващата година е избрана за асистент, от 1976 г. е старши, а от 1984 г. главен асистент. Специализирала е в Москва и Санкт Петербург. Била е член на Факултетния съвет на факултетите „Управление и информатика“ и „Управление и администрация“, както и на Академичния съвет на УНСС.
Води лекционни курсове по фирмени анализи и прогнози, потребителско поведение, конкурентни стратегии, иновации и инвестиции и др.
Лидия Станкова има десетки публикации и съавторски участия в студии, книги, учебници и учебни помагала и доклади на национални и международни конференции. Най-съществени сред тях са: „Въведение в маркетинга“ /авт.кол./ /1999/ , „Маркетинг“ /авт.кол./ /2002/2003/, „Маркетинг:Казуси“ /авт.кол./ /2003/, „Поведение на субектите в маркетинговата среда“ /2006/, „Конкурентни стратегии“ /2009/ и др.
Владее руски и френски език.