Гл.ас. д-р Лидия Николова Станкова

Родена е през 1950г. във Видин. През 1972г. завършва ВИИ“Карл Маркс“ специалност „Планиране“. Следващата година е избрана за асистент, от 1976г. е старши, а от 1984г. главен асистент. Специализирала е в Москва и Санкт Петербург. Била е член на Факултетния съвет на факултетите „Управление и информатика“ и „Управление и администрация“, както и на Академичния съвет на УНСС.
Води лекционни курсове по фирмени анализи и прогнози, потребителско поведение, конкурентни стратегии, иновации и инвестиции и др.
Лидия Станкова има десетки публикации и съавторски участия в студии, книги, учебници и учебни помагала и доклади на национални и международни конференции. Най-съществени сред тях са: „Въведение в маркетинга“ /авт.кол.//1999/ , „Маркетинг“ /авт.кол./ /2002/2003/, „Маркетинг:Казуси“/авт.кол.//2003/, „Поведение на субектите в маркетинговата среда“/2006/, „Конкурентни стратегии“ /2009/.
Владее руски и френски език.