Доц. Кирил Григоров Велковски

Роден е на 6 юни 1903 г. в с.Въртоп. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1923 г. и е назначен за волнонаемен учител в с. Арчар. Пише статии и сред учредителите на първите дружества за трезвеност. Преследван от полицията за свободолюбивите си идеи емигрира в Чехия, където е приет за студент по хидроинженерство в Прага. По време на следването  често прекъсва обучението си поради липса на средства и работи, включително и като чертожник при български инженер. През 1933 г. завършва висшето си образование. Същата година се завръща в България и работи по проектирането и изграждането на редица хидромелиоративни и хидротехнически обекти от регионално и национално значение. През 1945 г. започна научната и преподавателската си дейност  в катедра “Мелиорация” към Хидротехническия факултет на Държавната политехника-София. През 1957 г. с конкурс му е присъдена научната степен “доцент”. Той е един от проектантите на каскада “Белмекен – Сестримо”.

Избиран е за член на Факултетния съвет и за зам.декан на факултета. Бил е член на НТС и на Съюза на научните работници в България.
Автор е на 25 книги, учебници и научни публикации. Учебниците и помагалата за студенти са – “Общ курс по мелиорация” /1952/, “Сборник задачи по мелиорация”/1954/, “Селскостопански хидромелиорации и водоснабдяване”/1957”, “Хидромелиорация”- общ курс/1965/ и др. Най-значимите му научни трудове са – „Проект за най-високата в света язовирна стена“, „Технически средства за коригиране на реките“, „Същност и стопанско значение на мелиорациите“ и др.

 Доцент Кирил Велковски е автор и на монографията “Кратки сведения за създаване на село Въртоп, Видинско и за рода Велковци”.

 Синът му Григор Кирилов Велковски наследява професията на баща си и стават хидроинженер, а неговият син Кирил Григоров Велковски е биофизик. Едната му дъщеря  Виолета Кирилова Велковска/виж отделна статия/ е архитект, а синът ѝ Кирил Тихомиров Горчев е художник. Другата му дъщеря Ангелина Кирилова Велковска – Кътова е хидроинженер, а и двамата ѝ сина Марин Петков Кътов и Георги Петков Кътов са архитекти.