Кандидатът на икономическите науки /кин/ Димитър Стоянов Иванов е роден на 22 декември 1934 г. в с. Гурково / днес гр. Дунавци/. Основното си образование завършва в родното си село пред 1948 г., а средно в Педагогическата гимназия за начални учители в София през 1952 г. и е назначен за учител в ОУ-Гурково. През периода 1953-58 г. завършва висшето си образование във Висшия селскостопански институт „Георги Димитров“, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“. Последователно работи като специалист в ТКЗС с. Черньово, Ихтиманско и с. Тошевци, Видинско. През учебната 1960/61 година е директор на Селскостопанския техникум в гр. Дунавци, а от 1961 г. до 1963 г. е специалист селско стопанство в ОНС – Видин. От 1963 г. до 1970 г.  е специалист и началник на Нормативно-изследователското  бюро по нормиране и организация на селското стопанство на Видински окръг. През периода 1970-79 г.  е специалист и зав. отдел „Селско стопанство“ на Окръжния комитет на БКП, а до 1981 г. е зам.председател на Окръжния аграрно-промишлен съюз – Видин. От 1981 г. до 1990 г. е секретар по организационните въпроси на Общинския комитет на БКП – Видин, след което до 1994 г. е зам.директор на новостроящата се Бирена фабрика във Видин. След пенсионирането си в продължение на 15 години е експерт към Държавен архив – Видин.

От 1976 г. до 1978 г. е аспирант към Института по икономика и организация на селското стопанство. През 1978 г. защитава дисертация на тема „Проблеми на рационалното използване на работното време в растениевъдството“ въз основа на данни от Видински окръг и му е присъдена научната степен „Кандидат на икономическите науки“ /доктор по икономика/. Въз основа на анализа в дисертацията се правят предложения за научно обоснована система за уплътняване и по-висока ефективност на работното време в растиевъдния сектор на селското стопанство.

Димитър Стоянов има публикации в сп. „Икономика и организация на селското стопанство“, в сп. „Счетоводство и контрол“ и в централния и местен печат и е изнасял многократно доклади и лекции с научен и научно-популярен характер.

Член е на екипите разработили следните проекти – „Програма за приложение на мултипликационния подход в селското стопанство“, „Програма за развитие на животновъдството във Видински окръг“  и „Проект за създаване на суперинтензивно селскостопанско предприятие“. Ръководител е на създадения по негова инициатива Съвет за интензификация и внедряване на научно-техническия прогрес в селското стопанство във Видинската община.

Автор е на брошурата със статута на проект за практическо приложение „Движение за висока култура и ефективност в селското стопанство във Видински окръг“.