Йордан Георгиев Динов /1929-2015/

Йордан Георгиев Динов е роден на 11 януари 1929 г. в с. Косово. Основно образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия. През 1953 г. се дипломира по специалността „Математика“ във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Работи като учител в Добрич, Нови пазар, Шумен и Варна. От 1964 г. до пенсионирането си е последователно учител по математика в Техникума по механотехника, Сградостроителното училище и СПТУ по строителна механизация в Плевен.
Главен предмет на изследванията му е развитието на математиката в България.
Автор е на 27 монографии и студии, излезли като отделни книги и брошури – „Първият оригинален български научен труд по математика“ /1966/, „Библиография на българската математическа книжнина“ /1967/, „История на математиката в България от дълбока древност до ХIVв.“/в съавторство с акад. Иван Дуйчев /виж отделна статия/ /1969/, „Принос към историята на математиката в България през турското робство“ /1973/,“Приноси на българските математици в развитието на математиката с трудовете отпечатани в чужбина“ /1974/, „История на математиката в България“ /в два тома – том I „От най-древни времена до 9.IХ.1944г.“ /1975/, „Развитие на математиката в социалистическа България 1944-1974г.“ – 1.Теория на числата. /1975/, 2.Алгебра /1976/, 3.Теория на апроксимациите /1977/ 4.Номография /1977/, 5.Теория на вероятностите и математическа статистика, 6.Философски въпроси на математиката, 7.История на математиката, 8.Математическа логика, 9.Теория на рекурсивните функции /1978/, 10.Геометрия /1979/, 11.Функционален анализ, 12.Топология, 13.Обикновени диференциални уравнения, 14.Частни диференциални уравнения. Интегрални уравнения, 15.Теория на функциите /1980/; „Христо Ботев като математик“ /1998,2006/, „Съчинения по математика“ /1998/, „История на математиката в България“ в четири книги – Книга първа „От палеолита до Освобождението от турско робство“, книга втора „От Освобождението от турско робство до 9.IХ.1944г.“, книга трета „1944 – 1970“ /1998/, книга четвърта „Биографии I-815-1915“ /1999/, „Приноси на плевенските математици за развитието на математическото образование и математиката в България“ /1999/, „Въстанието в с. Косово, Видинско, през септември 1923 година“ /1999/, „Йордан Динов /за него/“ 1999/, „Средно професионално-техническо училище по строителна механизация „Г.С. Раковски“, Плевен 1960-2000“ /2000/, „Иван Салабашев-живот и дейност“ /2000/, „Съюз на математиците в гр. Плевен 1961-2001“ /2001/, „Календар България 2004“ /2003/, „История на математиката в България през средните векове“ /2003/, „Емануил Бакалоглу като математик“ /2005/, „Математиката в древен Египет“ /2006/, „Кратък очерк за развитието на математиката в България“ /2007/, „Фантастичния труд на Минчо Бейков“ /2009/, „Математиката във Вавилония“ /2010/, „Павел Тодоров – бележит български математик“ /2012/, „История на математиката в България“ /2013/.
През 1978 г. Йордан Георгиев Динов написва и публикува първата и засега единствена „История на с. Косово“, която е преиздадена през 1999 г.
През 2007 г. е награден с почетна грамота на Съюза на краеведите в България за цялостен принос по изучаване и популяризиране на знания в областта на българската и регионална история и култура.
Йордан Динов е бил член на Научното дружество по история и теория на науките и на Съюза на математиците в България.
Умира през 2015 г. в Плевен.