Чл.кор. проф. д-р Иван Стоянов Илиев, дин /1925-2017/

Чл.кор. проф. д-р Иван Стоянов Илиев, дин е роден на 24 януари 1925 г. в с. Орешец. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Белоградчишката гимназия. След като отбива военната си служба в щаба на полка в Белоградчик започва работа като щатен сътрудник в Общинския комитет на комсомола в града. През 1952 г. завършва висшето си образование във Финасово-икономическия институт в Ленинград, СССР по специалността „Икономика на промишлеността“. Същата година след конкурс е назначен за асистент по същата специалност във ВИИ “Карл Маркс“-София. През 1957 г. защитава дисертация и му е присъдена научната степен „кандидат на икономическите науки“. През 1960 г. е избран за доцент, а през 1968 г. за професор. Докторската си дисертация защитава през 1982 г., а през 1984 г. е избран за член-кореспондент на БАН.
Професор Иван Илиев е заемал редица отговорни научни, административни и политически длъжности: 1960 г.- зам.-ректор на ВИИ “Карл Маркс“; 1962 г.- съветник по икономическите въпроси но Председателя на МС; 1962 г. – зам.-председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес; 1966 г. – зам.-председател на Държавния комитет за планиране; 1968 г. – зам.-министър на Министерството на труда и социалните грижи; 1970 г. – зам.-председател на ДКП; 1971 г. – зав.отдел „Икономически“ на ЦК на БКП; 1973 г. – зам.-председател на МС и председател на ДКП; 1975 г. – ректор на ВИИ “Карл Маркс“; 1978 г. – зам.-министър на народната просвета; 1980 г. – зам.-председател на МС; 1982 г. – съветник на председателя на МС; 1983 г. – помощник на генералния секретар на ЦК на БКП; 1985 г. – зам.-председател на МС и председател на ДКП; 1987 г. – секретар на икономическата комисия при ЦК на БКП; 1988 г. – зам.председател и главен научен секретар на БАН. Бил и завеждащ катедра „Народостопанско планиране“, член на научни, факултетни и академични съвети, член и председател на Специализиран научен съвет и председател на Научна комисия при ВАК, председател на УС на Съюза на икономистите в България и активен член на Съюза на учените в България, почетен председател на Фондация „Академик Евгени Матеев“, почетен член на Българската камара за образование, наука и култура“ и носител на най-високата награда на камарата „Сократис“. Два мандата е народен представител.
Чл.кор. проф. Илиев е автор на 10 монографии от които две издадени на руски език в Москва, 6 студии, 4 учебника и множество помагала по икономика на промишлеността и народостопанско планиране, както и на над 60 статии в научния и периодичен печат. Той е един от съставителите и автор на Икономическа енциклопедия в два тома, издадена през 1971 г. и 1972 г. Неговите възпитаници и колеги оценяват изключително високо монографийте – „Научно-техническият прогрес при социализма. Икономически проблеми.“ /1968/, „Икономическа ефективност и народостопанско планиране. Теоретико-методологически проблеми.“ /1981/, „Комплексно целево планиране. Теоретико-методологически проблеми.“ /1984/ и „Икономиката на България през периода 1949-2001г.“ /2004/.
Носител е на най-високите научни и държавни отличия, а през 2015 г. по повод на своята 90 годишнина бе удостоен и с наградата „Марин Дринов“ на БАН за изключителните си постижения в областта на макроикономиката.
В словото си по повод на 90-та годишнина на проф. Иван Илиев, проф. Кръстьо Петков /виж отделна статия/, в качеството си на председател на Съюза на икономистите в България заявява „…Вие си заслужихте заслужено уважение на българските икономисти заради принципното отстояване на истини и постановки, които не винаги са съвпадали с управленските приоритети на властта. Известна е и Вашата непримиримост към конюктурните решения , особено когато се пренебрегват обществените закономерности и уроците на стопанската история. Вашата изключително богата и наситена с длъжностни поврати биография е рядък пример за нестихваща творческа енергия и привързаност към научните анализи и управленските иновации. Именно тези професионални качества Ви превърнаха в търсен и популярен специалист, с когото бяха принудени да се съобразяват властимащите десетилетия наред.“

Умира на 17 октомври 2017 г. в София.