Проф.д-р Иван Райчев Кехайов,дбн

/1931-2013/
Роден е през 1931г. във Видин. Завършва Висшия медицински институт в София през 1961г. и няколко години е лекар в добруджанския край. През 1967г. защитава докторат в секцията по имунология на Института по микробиология при БАН. През 1981г. след защита става доктор на биологическите науки. През 1986г. постъпва на работа като ст.н.с.Iст. и ръководител на секция Молекулярна имунология в Института по биология и имунология на размножаването при БАН. През периода 1996-2000г. е директор на института. Избиран е и за председател на научния му съвет. Бил е председател и на Биологичната комисия към Фонд „Научни изследвания“ и член на ВАК.
Проф. Иван Кехайов работи по изследвания на експресията на стадии – специфични антигени в тумори и ембрионална тъкан; по идентифициране и характеризиране на тъканно-специфечни антигени, въвлечени в автоимунитета; пи имунните механизми участващи в патогенезата на диабета и атосклерозата.
Той е автор на над 50 научни труда, публикувани в наши и чужди специализирани издания, както и на няколко книги.
Бил е член на Международния координационен комитет по Имунология и репродукция, на Международната асоциация по имунология на репродукцията, на Европейската асоциация по имунология и репродукция, на Съюза на учените в България и др.
Носител на орден „Кирил и Методий“ I ст. и на множество научни награди и отличия. Считат го за един от създателите на школата в областта на имунологията в България.
Умира на 25 май 1913г. в София.