Доц. д-р Иван Петров Димитров

Доц. д-р Иван Петров Димитров е роден на 9 юли 1960 г. в София. Син на минния инженер Петър Димитров от с. Бойница. Завършва средното си образование в 22-ро ЕСПУ-София. През периода 1980-1984 г. завършва висшето си образование във ВПИ “Константин Преславски“- Шумен и постъпва като специализант в катедра „Математически анализ“ на Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“- София. През 1986 г. се дипломира с отличен успех по специализация „Реален и функционален анализ“ и спечелва конкурс за асистент във ВТУ “Тодор Каблешков“. От 1988 г. до 1992 г. е докторант /задочна форма/ в същата катедра на СУ. През 2001 г. е назначен за асистент по математика във Факултета по транспортно строителство на УАСГ – София. През 2010 г. защитава докторската си дисертация на тема „Бази и изоморфизми на някои специални пространства от аналитични функции“. През 2013 г. след спечелен конкурс е избран за доцент в УАСГ по професионално направление „Математика“ и научна специалност „Математически анализ“.
Научните интереси на доц. Иван Димитров са областта на реалния и комплексен анализ, функционалния анализ-пространства на Фреше, специални пространства и аналитични функции и т.н.
Доц. Димитров има над 20 публикации в специализирани издания и е автор на учебните пособия „Записки на лекции по анализ“ /втора част//2013/ и „Лекции по анализ“ /първа част//2014/.
Ползва английски, руски и немски език.