Доц.д-р Иван Петров Димитров

Роден е на 9 юли 1960г. в София. Син на минния инженер Петър Димитров от с.Бойница. Завършва средното си образование в 22-ро ЕСПУ-София. През периода 1980-1984г. завършва висшето си образование във ВПИ“Константин Преславски“- Шумен и постъпва като специализант в катедра „Математически анализ“ на Факултета по математика и информатика на СУ“Св.Климент Охридски“-София. През 1986г. се дипломира с отличен успех по специализация „Реален и функционален анализ“ и спечелва конкурс за асистент във ВТУ“Тодор Каблешков“. От 1988г. до 1992г. е докторант/задочна форма/ в същата катедра на СУ. През 2001г. е назначен за асистент по математика във Факултета по транспортно строителство на УАСГ – София. През 2010г. защитава докторската си дисертация на тема „Бази и изоморфизми на някои специални пространства от аналитични функции“. През 2013г. след спечелен конкурс е избран за доцент в УАСГ по професионално направление „Математика“ и научна специалност „Математически анализ“.
Научните интереси на доц. Иван Димитров са областта на реалния и комплексен анализ, функционалния анализ-пространства на Фреше, специални пространства и аналитични функции и т.н.
Доц. Димитров има над 20 публикации в специализирани издания и е автор на учебните пособия „Записки на лекции по анализ“/втора част/2013/ и „Лекции по анализ“/първа част/2014/.
Ползва английски, руски и немски език.