Проф.ст.н.с.Iст. Иван Маринов Митров,дсн

/1934-2011/
Роден е на 15 юли 1934г. в с.Бориловец. Завършва Висшия лесотехнически институт през 1959г. със специалност „Горско стопанство“ и започва работа като началник на горско-технически участък в гр.Тервел. От 1962г. до 1965г. е директор на ГС-Генерал Тошево и инициира създаването на 20 000дка горски култури, както и изграждането на широка мрежа от различни дървестни видове. Същата година спечелва конкурс за задочна аспирантура в Института за гората – София, и след успешна защита през 1969г. получава научната степен „кандидат на селскостопанските науки. Отново след конкурс през 1974г. е назначен за н.с.IIст. в Секцията по генетика, селекцея и семепроизводство към института. От 1976г. е н.с.Iст., през 1981г. е хабилитиран за ст.н.с.IIст., а през 1991г. – I-ва степен. През 1988г. след защита на докторската си дисертация на тема „Еколого-биологични и селекционно-генетични проучвания върху обикновения ясен в България“ получава научно-образователната степен „доктор на селскостопанските науки“. През 1992-93г. е заместник-председател на Комитета по горите.
Проф.Иван Маринов е ръководител на колективите на проекти и автор на метод за ускорено производство на едророзмерна ясенова дървесина, метод за създаване на интензивни горски култури на основата на високопродуктивни форми на планински ясен, на инструкция за тяхното създаване, отглеждане и стопанисване, метод за определяне на най-подходящата физиологична зрелост за събиране и засяване на ясенови семена.
Проф.Маринов има над 90 публикувани разработки, от които 52 самостоятелни, основно в областта на горската генетика и селекция, горските култури и лесовъдството.
Умира през м.юли 2011г. в София.