Кфн Иван Иванов Маринов /Джо/

Роден е на 26 юли 1933г. във Видин. Средното си образование завършва през 1953г. във Видинската гимназия. През периода 1949-59г. е активен състезател по баскетбол, лека атлетика и вдигане на тежести и участва редица регионални и национални първенства и състезания. През 1956г. постъпва на работа в Околийския съвет на ДСО“Урожай“-Видин, а от следващата година е зав.отдел „Учебно-спортен“ на Околийския комитет за физкултура и спорт. В годините 1959-64г. е зам.председател на ОС на БСФС и завършва като задочник Държавния техникум по физическа култура и спорт-Пловдив. През 1967г. завършва висшето си образование във ВИФ-София. От 1964г. до 1969г. е зам председател на ФД“Бенковски“-Видин. От същата година до пенсионирането си е учител по физкултура в СОУ“Св.св.Кирил и Методий“-Видин. През 1984г. защитава дисертацията си на тема „Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище“ и му е присъдена научната степен „Кандидат на физическите науки“.
Иван Маринов през целия си трудов стаж е бил член на окръжните и общински съвети на БСФС. Избиран е за член и на пленума на ЦС на БСФС/1982/. Работил е и за редица общински структури и обществени организации. Бил е ръководител на Научно-приложно изследване на тема „Възможности за активизиране на учениците от I до Х клас в учебно-възпитателния процес и извънкласната дейност в условията на ЕСПУ“/1986-1990/. Провел е над 80 изследвания и наблюдения върху физическото развитие, физическата дееспособност, двигателната активност и извънкласната работа за физическото възпитание. Изследванията са предимно лонгитудинални/за период от 3 до 5 години/. Участвал е с научни разработки и доклади в 8-те, 9-те, 10-те е 11-те национални педагогически четения и е награждаван за принос в теоретично-практическите си приноси в областта на физическата подготовка и възпитание. Разгръща на-мащабната за Видински окръг материално-техническа база за работа в часовете по физкултура и извънкласната спортна дейност. Разработва идейните проекти за материалната спортна база на ЕСПУ гр.Правец, ЕСПУ“Индира Ганди“-София и на други училища в окръга и страната.
Кфн Иван Маринов има над 70 публикации в списанията – „Въпроси но физическата култура“, „Треньорска мисъл“, „Народна просвета“, „Спорт и личност“ и др. Автор е на книгите – „Открита лека спортна база в училище“/1983/, „Откритата физкултурна база в детската градина“/1989/, „Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на 10-14 годишните ученици от 70-те до 90-те години на ХХ век“/2003/, „Средства и методи за подобряване на двигателните качества на учениците“/2003/, „Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на деца и ученици от 4 до 16 годишна възраст през последните 30 години на ХХ век“/2005/, „Възникване и развитие на баскетбола във Видин“/2007/, „Физическото възпитание и спорта в българското училище от 70-те и 90-те години на ХХ век“/2008/, „Възникване и развитие на футбола във Видин“- кн.I/2009/, кн.II/2010/, кн.III/2010/.
Носител е на I-ви клас квалификация, старши и главен учител на множество отличия за спортни, педагогически, научни и обществени заслуги и на орден „Кирил и Методий“ II степен.
Почетен гражданин на Видин.
Съпругата му Кирилка Тодорова Пешева е кандидат на педагогическите науки/виж отделна статия/.
Дъщеря му Десислава Иванова Маринова след защита на дисертация през 2007г. в гр.Ватерлоо, Канада придобива научната степен „Доктор по психология“.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1047.