Кфн Иван Иванов Маринов /Джо/ /1933-2020/

Иван Иванов Маринов /Джо/ е роден  на 26 юли 1933 г. във Видин. Средното си образование завършва през 1953 г. във Видинската гимназия. През периода 1949-59 г. е активен състезател по баскетбол, лека атлетика и вдигане на тежести и участва в редица регионални и национални първенства и състезания. През 1956 г. постъпва на работа в Околийския съвет на ДСО “Урожай“- Видин, а от следващата година е завеждащ отдел „Учебно-спортен“ на Околийския комитет за физкултура и спорт. В годините 1959-64 г. е зам.председател на ОС на БСФС и завършва като задочник Държавния техникум по физическа култура и спорт – Пловдив. През 1967г. завършва висшето си образование във ВИФ – София. От 1964 г. до 1969 г. е зам. председател на Физкултурно дружество “Георги Бенковски“- Видин. От същата година до пенсионирането си е учител по физкултура в СОУ “Св.св. Кирил и Методий“- Видин. През 1984 г. защитава дисертацията си на тема „Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище“ и му е присъдена научната степен „Кандидат на физкултурните науки“.
Иван Маринов през целия си трудов стаж е бил член на окръжните и общински съвети на БСФС. Избиран е за член и на пленума на ЦС на БСФС /1982/. Работил е и за редица общински структури и обществени организации. Бил е ръководител на Научно-приложно изследване на тема „Възможности за активизиране на учениците от I до Х клас в учебно-възпитателния процес и извънкласната дейност в условията на ЕСПУ“ /1986-1990/. Провел е над 80 изследвания и наблюдения върху физическото развитие, физическата дееспособност, двигателната активност и извънкласната работа за физическото възпитание. Изследванията са предимно лонгитудинални /за период от 3 до 5 години/. Участвал е с научни разработки и доклади в 8-те, 9-те, 10-те е 11-те национални педагогически четения и е награждаван за принос с теоретично-практическите си приноси в областта на физическата подготовка и възпитание. Създава в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“  най-мащабната за Видински окръг материално-техническа база за работа в часовете по физкултура и извънкласната спортна дейност. Разработва идейните проекти за материалната спортна база на ЕСПУ гр. Правец, ЕСПУ “Индира Ганди“- София и на други училища в окръга и страната.
Кфн Иван Маринов има над 70 публикации в списанията – „Въпроси но физическата култура“, „Треньорска мисъл“, „Народна просвета“, „Спорт и личност“ и др. Автор е на книгите – „Открита лека спортна база в училище“ /1983/, „Откритата физкултурна база в детската градина“ /1989/, „Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на 10-14 годишните ученици от 70-те до 90-те години на ХХ век“ /2003/, „Средства и методи за подобряване на двигателните качества на учениците“ /2003/, „Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на деца и ученици от 4 до 16 годишна възраст през последните 30 години на ХХ век“ /2005/, „Възникване и развитие на баскетбола във Видин“ /2007/, „Физическото възпитание и спорта в българското училище от 70-те и 90-те години на ХХ век“ /2008/, „Възникване и развитие на футбола във Видин“- кн.I /2009/, кн.II /2010/, кн.III /2010/.
Носител е на I-ви клас квалификация и на степените старши и главен учител с множество отличия за спортни, педагогически, научни и обществени заслуги и на орден „Кирил и Методий“ II степен.
Почетен гражданин на Видин.
Съпругата му Кирилка Тодорова Пешева е кандидат на педагогическите науки /виж отделна статия/.
Дъщеря му Десислава Иванова Маринова след защита на дисертация през 2007 г. в гр. Ватерлоо, Канада придобива научната степен „Доктор по психология“.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1047.