Проф. ст.н.с. II ст. д-р Иван Димитров Спасов

Проф. ст.н.с. II ст. д-р Иван Димитров Спасов е роден на 2 август 1955 г. в с. Ново село, област Видин. Средно образование завършва в Селскостопанския техникум в гр. Кюстендил, а висше във Висшия селскостопански институт – Пловдив през 1981 г., със специалност „Агроном лозаро-градинар“. Същата година придобива педагогическа правоспособност за преподавател по растиевъдни науки, и постъпва на работа  като агроном в АПК – Аксаково. От 1982 г. е на работа като специалист – агроном във Винпром – София. През 1983 г. след конкурс става Старши научен сътрудник III-та степен в Института по почвознание /НИПА/ „Никола Пушкаров“- София. След защита на дисертация през 1989 г. придобива образователната и научна степен „доктор“, а през 1998 г. става ст.н.с. II ст. След спечелен конкурс през 2010 г. става доцент. От 2017 г. е професор. 
Научната област, в която работи е общо земеделие – системи на обработка на почвата, сеитбообръщения, растителна защита, агротехника и физични параметри на почвата.

Заемал и редица административни и обществени длъжности в института – организационен секретар на ТНТМ, ръководител на сектор ОБЕП, ръководител на научна секция, ръководител на научни проекти и др. Участвал е и участва и в експертни и научни съвети и различни комисии към Областните служби по земеделие.

Член е на Научния съвет на ИПАЗР “Н. Пушкаров“, на Българското дружество по хумусни вещества, Дружеството по обработка на почвата и Българското почвоведско дружество.
Публикувал е над 150 научни труда, учебници, учебни помагала, статии и доклади. Сред по-значите му самостоятелни и в съавторство издадени книги и публикации са: „Обработката на почвата като фактор за запазване на почвената влага при засушаване. Екология и бъдеще“ /2003/, „Технологична оценка на използваните сидерати при алтернативен биотехнологичен метод за рекултивация“. 50 години ЛТУ /2003/, „Влияние на обработката на почвата и торенето за производство на фураж и люцерна“. Растениевъдни науки /2006/, „Промени на някои физични свойства на слабо излужен чернозем под влияние на обработката на почвата при отглеждане на люцерна“ Сб.научни доклади /2007/, „ Състав на почвеното органично вещество в зависимост от обработката на почвата и торенето при отглеждане на люцерна“ Сб.научни доклади /2007/ и др.
Владее и ползва в научната си дейност немски, руски и английски език.

Проф. Иван Димитров Спасов от младежките си години е активен спортист и участник и ръководител областта на театралната художествена самодейност. Притежава и диплом  за художествен ръководител на театрален самодеен колектив, а ръководеният от него театрален състав при читалище „Иван Рилски“, с. Мрамор, Софийска област е носител на златен медал от Националния преглед на театралната самодейност.