Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн е роден на 14 май 1951 г. в София, но родословното му дърво е от гр. Грамада, син е на проф. Герго Митов Иванов /Вияшки/ /виж отделна статия за него/. Средното си образование Иван Митов завършва във II-ра гимназия-София /1969/, а висше в МА-София през 1976 г. През 1977-79 г. работи като специалист в Института по микробиология към БАН, а след това в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет към МУ-София. Специализирал е освен в ИМ към БАН и в Макс Планк институт по имунология, Фрайбург, ГФР /1985, 1992 и 1995/. Дисертацията си за получаване на научно образователната степен „доктор“ защитава през 1987 г. и е на тема „Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella tuphimurium инфекция“. През 2005 г. защитава и втората си дисертация на тема „Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonela и други Грам-отрицателни бактерии“ и става доктор на медицинските науки. През 1992 г. е хабилитиран за доцент по микробиология и е назначен за завеждащ секция, а през 2006 г. става професор. През периода 2000-2008 г. е ръководител на Катедрата по медицинска микробиология на МУ, а от 2008 г. е назначен за зам.декан на Медицинския факултет на университета. През 2014 г. е избран за член кореспондент на БАН. От 2016 г. до 2020 г. е декан на Медицинския факултет на МУ – София.
В рамките на учебно-преподавателската си дейност чете лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсове по следдипломно обучение на лекари и биолози.
Проф. д-р Иван Митов участва в съавторски колективи издали 8 учебника и монографии. Автор е на над 100 статии в научни издания. Има патент за 11 изобретения и е участвал в повече от 150 научни форума с доклади и научни съобщения. Бил е ръководител при разработването на 12 проекта и е участвал в екипите осъществили 17 проекта.
Председател е на Българското дружество по медицинска микробиология, на Съвета по медицински науки при МУ-София /2004-2008/ и на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства /2009/. Член е на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК /2004-2010/, Специализирания съвет по микробиология, вирусология и имунология при ВАК /1999-2004/, Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания при МОН /от 2013/, Комисията за признаване на професионална квалификация на лекари, дентален медик и фармацевт към МЗ /от 2009г./, Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести /2002-2012/, Факултативния съвет на Медицинския факултет /от 2000г./ и на Академичния съвет при МУ-София /от 2004/, Съюза на учените в България, Българската асоциация на микробиолозите, Международното дружество по ендотоксини, Европейското дружество по клинична микробиология и инфекционни болести.
Носител е на „Златен Хипократ“ /1974/ и на наградата на Медицински факултет /2003/.
Владее и ползва английски, руски и немски език.