Проф. д-р Иван Гергов Митов,дм,дмн

Роден е на 14 май 1951г. в София, но родословното му дърво е от гр.Грамада, син на проф.Герго Митов Иванов/Вияшки//виж отделна статия за него/. Средното си образование завършва във II-ра гимназия-София/1969/, а висше в МА-София през 1976г. През 1977-79г. работи като специалист в Института по микробиология към БАН, а след това в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет към МУ-София. Специализирал е освен в ИМ към Бан и в Макс Планк институт по имунология, Фрайбург, ГФР/1985, 1992 и 1995/. Дисертацията си за получаване на научно образователната степен „доктор“ защитава през 1987г. и е на тема „Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella tuphimurium инфекция“. През 2005г. защитава и дисертация на тема „Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonela и други Грам-отрицателни бактерии“ и става доктор на медицинските науки. През 1992г. е хабилитиран за доцент по микробиология и е завеждащ секция, а през 2006г. става професор. През периода 2000-2008г. е ръководител на Катедрата по медицинска микробиология на МУ, а от 2008г. е назначен за зам.декан на Медицинския факултет на университета.
В рамките на учебно-преподавателската си дейност чете лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсове по следдипломно обучение на лекари и биолози.
Проф.д-р Иван Митов участва в съавторски колективи издали 8 учебника и монографии. Автор е на над 100 статии в научни издания. Има патент за 11 изобретения и е участвал в повече от 150 научни форума с доклади и научни съобщения. Бил е ръководител при разработването на 12 проекта и е участвал в екипите осъществили 17 проекта.
Председател е на Българското дружество по медицинска микробиология, на Съвета по медицински науки при МУ-София/2004-2008/ и на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства/2009/. Член е на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК/2004-2010/, Специализирания съвет по микробиология, вирусология и имунология при ВАК/1999-2004/, Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания при МОН/от 2013г./, Комисията за признаване на професионална квалификация лекари, дентален медик и фармацевт към МЗ/от 2009г./, Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести/2002-2012/, Факултативния съвет на Медицинския факултет/от 2000г./ и на Академичния съвет при МУ-София/от 2004г./, Съюза на учените в България, Българската асоциация на микробиолозите, Международното дружество по ендотоксини, Европейското дружество по клинична микробиология и инфекционни болести.
Носител е на „Златен Хипократ“/1974/ и на наградата на Медицински факултет/2003/.
Владее и ползва английски, руски и немски език.