Проф. д-р Зоя Костова Младенова

Проф. д-р  Зоя Костова Младенова е родена  на 19 юни 1953 г. в с. Орешец, където баща ѝ е бил агроном, а майка ѝ е работила в местния селсъвет. Родовият ѝ корен е от гр. Генерал Тошево. През 1977 г. Зоя Младенова завършва Висшия икономически институт „Карл Маркс“ – София, специалност „Политическа икономия“. През 1978-1986 г. е преподавател във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, преминавайки през степените асистент, старши и главен асистент. През 1987 г. след спечелен конкурс започва преподавателската си дейност в Икономическия университет – Варна и защитава докторската си дисертация на тема „Трансферните цени в едрите корпораии. Теория с лице към практиката.“ Последователно е избирана за доцент и професор. Специализирала е в Украйна, Италия, Гърция, Великобритания, САЩ, Унгария и др. През учебната 1995/96 г. е гост професор в Университета на Тексас в гр. Остин, САЩ, където изнася лекции по икономикс на прехода.

Научните интереси на проф. Зоя Младенова са насочени към проблемите на световното стопанство, икономическата теория и методология, глобализацията, преките чуждестранни инвестиции и транснационални корпорации, проблемите на прехода към пазарна икономика и др.

Има  над 100 публикации в специализирани и университетски издания, в това число 15 монографии и студии. Сред научните й трудове се открояват изследванията „Към корените на международното транспортно ценообразуване“, „Развитие на селското стопанство в България /1944-1984/“, „Неокласическата теория в края на ХХ  – началото на ХХI век: постижения, проблеми и перспективи“ /2011/ и др.

Проф. д-р Зоя Младенова е била ръководител на катедра „Обща икономическа теория /2003-2007 и 2015-2019/, заместник ректор на ИУ – Варна по научно-изследователската дейност /2007-2011/. От 2003 г. неотменно е член на Академичния съвет на университета. През 2014 г. инициира създаването на Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции и поема ръководсвото му, а от 2016 г. е директор на новосъздадения Научноизследователски институт при ИУ – Варна.

Била е и член на Специализирания научен съвет по икономическа теория и международни икономически отношения при ВАК /2001-2010/,  на Постоянната комисия по обществени и хуманитарни науки на фонд „Научни изследвания“ /2013-2016/, на Българската макроикономическа асоциация и Европейската асоциация по еволюционна политическа икономия, а от 2017 г. е избрана за член  на Акредитационния съвет на НАОА, с мандат от 6 години.