Гл.ас. Зоя Станчева Младенова

Родена е на 19 юни 1953г. в с.Орешец. През 1977г. завършва Висшия икономически институт – София специалност политикономия. През 1978-1987г. е преподавател във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“.
Има публикации в специализирани и университетски издания. Сред научните й трудове се открояват изследванията „Към корените на международното транспортно ценообразуване“, „Развитие на селското стопанство в България/1944-1984/ и др.