Доц.д-р Златка Иванова Петрова

Родена е на 25 май 1936г. в с.Чифлиците. През 1954г. завършва Белоградчишката гимназия, а през 1959г. се дипломира по специалността педагогика в Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Учителства в различни градове на страната – Видин, Шумен, Хасково. През 1971г. започва преподавателската си работа в Института за детски учителки – Враца, чийто директор става през 1979г. През 1980г. е на специализация в Научноизследователския институт по предучилищно възпитание към Академията на педагогическите науки – Москва. През 1984г. защитава кандидатска дисертация и получава научната и образователна степен „доктор на педагогическите науки“. От 1988г. е хабилитиран преподавател след спечелването на конкурс за доцент.
Доц. Петрова има над 40 публикации и повече от 30 научни доклада в национален и международен мащаб. Тя е автор на монографиите „Приказката в света на детето“ и „В емоционалния свят на детето“.
Наред с научната си дейност има значими изяви и в областта на поезията и изобразителното изкуство. Автор е на поетичните книги „Слънцето в очи да задържиш“, „Не будете тишината“, „По мостовете на надеждата“, „Маргарити“, „Теменужени видения“, както и на много картини – графика и живопис.
Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен, а от 1913г. е почетен гражданин на гр.Враца за успехите в научната и педагогическата си дейност.