Доц. д-р инж. Енчо Балуш Балушев

Доц. д-р инж. Енчо Балуш Балушев е роден и е завършил началното си образование в гр. Белоградчик. Син е на проф. Балуш Енчев Балушев /виж отделна статия/. По образование Енчо Балушев е строителен инженер. Работил е в БАН и в катедра „Геотехника“ на УАСГ от 1968 г.

Съавтор е на книгата „Сглобяеми фундаменти“ /1986/ и автор на учебника „Земна механика. За студентите от инженерно-строителните специалности“ /1999/.