Доц. д-р Ваньо Томов Гургулицов е роден на 8 януари 1951 г. в с. Върбово. Част от детските си години прекарва в родното си село, но основното и средното си образование завършва в София. През 1968 г. е приет за студент в МЕИ – София, но се прехвърля и завършва висшето си образование в Донецкия политехнически институт, СССР през 1973 г. специалност „Електронни изчислителни машини“ и веднага е зачислен за редовен аспирант в института по научната специалност „Автоматизация“. Завръща се в България през 1978 г. и започва работа в КЕСИ-София, а по-късно работи в Завода за изчислителна техника и като научен сътрудник в Института по микроелектроника в качеството си на ръководител на група „Електронно-лъчева литография“. През 1994 г. след спечелен конкурс е назначен за асистент в Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София, последователно е назначаван за старши и главен асистент. През 2007 г. е зачислен за докторант по специалността „Силова електроника“ при ТУ и през 2009 г.  защитава успешно докторската си дисертация. От 2012 г. след конкурс е доцент в катедра „Електроенергетика и автоматика“ при КЕЕ. Водил е и води занятия и във факултети „Електронна техника и технологии“ и „Автоматика“ на ТУ, както и в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

Ваньо Гургулицов преподава основно  дисциплините „Полупроводникова електроника“, „Цифрова и микропроцесорна техника“, „Токозахранващи устройства“ и „Електрически измервания“.

Има над 60 публикации в специализирани и научно-популярни издания, един учебник, няколко методически  и 8 научно-изследователски разработки. Многократно е цитиран в български и чужди изследвания и трудове.