Дин Димитър Стоянов Иванов

Роден е в с.Гурково, днес гр.Дунавци. Икономика на селското стопанство.