Проф.д-р инж.Doktor honoris causa Димитър Стефанов Стоянов,дтн

Роден на 08 април 1943г. в гр.Монтана. Средното си образование завършва в СОУ”Димитър Благоев”-Видин през 1960г. Като ученик проявява жив интерес към техниката и участва в различни кръжоци – авиомоделизъм, киномеханика и радиотехника. През 1962г. е приет за редовен студент в Московския институт за инженери по транспорта/МИИТ/ по специалността „Дизелови локомотиви и локомотивно стопанство”. Дипломира се през 1967г. и започва работа като конструктор в Локомотивно депо – София. От 1969г., след издържани конкурсни изпити, става редовен испирант в МИИТ.
През 1972г. защитава дисертация на тема „Оптимизиране на основните параметри на охлаждащото устройство на дизелов локомотив при проектиране” и му е присъдена научна степен кандидат на техническите науки/доктор-инженер/.
От 1973 до 1976г. е началник на Конктруктивно-технологично бюро в Локомотивно депо-София.
През 1976г. Димитър Стоянов, след спечелен конкурс, постъпва на преподавателска работа като старши асистент в катедра „Подвижен железопътен състав” към Транспортния факултет на ВМЕИ”В.И.Ленин”. През същата година е избран за главен асистент. От 1981г. е доцент, а от 1994г. професор. От 1995г. преподава и на немски език във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт /ФаГИОПМ/ към ТУ-София.
През 2003-2005г. проф.Стоянов е директор на Регионалния център за върхови постижения, основан от Асоциацията на университетите с преподаване на френски език/AUF/. В качеството си на такъв създава и ръководи Докторантско училище за обучение на френски език на студенти от различни страни: България, Румъния, Русия, Молдова, Украйна, Бангладеш, Тунис и Алжир.
Проф.Димитър Стоянов е заемал редица административни длъжности и активно е участвал в процеса на реформиране на системата за висше образование. Избиран е последователно за зам.ръководител /1985-1989/ и ръководител /1989-1993/ на катедра ПЖПС и за зам.ректор на ТУС /1995-1998, 2000-2004/.
Като зам.ректор на ТУС по вътрешното и международно сътрудничество /1995-1998/ отговоря за въвеждането на тристепенната система на обучение в съответствие със ЗВО и за интегрирането на колежите в София, Ботевград, Сливен, Пловдив и Дупница към ТУС.
Проф.Стоянов е заемал ръководни длъжности и в различни институции на национално равнище: Научен секретар /1995-2004/ и Председател /2006-2010/ на Специализиран научен съвет към ВАК по транспортна техника и логистика; Председател на Националния съвет по програмата ТЕМПУС /1996-1999/; член на Работна група ХVІІ/Научни изследвания/ за подготовка за приемане на България в ЕС /2000-2001/; Председател на Националния комитет за мониторинг на ФЕАНИ /Европейска федерация на националните асоциации на инженерите/2003-2006/; член на Националната група на експертите по Болонския процес/2005-2007/.
Научната дейност на проф.Д.Стоянов е съсредоточена главно върху енергийната ефективност и екологичното влияние на транспортните средства и върху алтернативните източници на енергия. Той е автор на метод за енергийно ефективно управление на локомотиви. Характерно за изследванията му е тяхната насоченост към практиката. Плод на научната му дейност са над 120-те научни труда и публикации у нас и в Русия, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Италия, Белгия, Гърция и Украйна. Участвал е в разработването на на 14 изследователски проекта, финансирани от ЕС, като в 7 от тях е бил ръководител на екипа. Автор е на 3 учебника. Работил е като експерт на две специализирани организации на ООН – Организацията за промишлено развитие ЮНИДО и Международната организация на труда /МОТ/. Изпращан е от тях на краткосрочни мисии в Заир /1982/, Египет /1985/ и Либия /1988/.
Работил е като експерт в известни консултантски компании, като GTZ/Германия/, Babtie/Англия/, IRC /Ирландия/, Q-Plan /Гърция/ и др. През 1995-1998г. е член на УС на БДЖ. Асосииран е и като член на Асоциацията на производителите на биогорива в България.
Проф.Стоянов е съосновател/1997/, секретар/1997-2005/ и кофчежник /2005-2011/ на Форум на изследователските звена по транспорта в Югоизточна Европа/SETREF/. През периода 2003-2006г. е официален представител на България в Програмния комитет по 6 Рамкова програма за научни изследвания на Европейската комисия. От 2002 до 2011г. е и ръководител на Центъра за перспективни изследвания към ТУ-София.
Проф.Димитър Стоянов е бил многократно на специализация в Университета в Карлсруе-Германия и в университетите в Кранфийлд-Англия, Бари-Италия и МИИТ-Русия. Той е действителен чуждестранен член на Руската академия по транспорта и е удостоен със званието Doctor Honoris Causa на Московския държавен университет по железопътен транспорт/МГУПС/.
Владее отлично руски, английски, немски, френски, италиански и сърбохърватски и ползва испански език.

През 2018 г. издава публицистичната книга “Алтернативата. Защо трябва да променим света, в който живеем”
Женен е и има 3 деца и 5-ма внуци.