Проф. д-р инж. Doktor honoris causa Димитър Стефанов Стоянов, дтн

Проф. д-р инж. Doktor Konoris Kausa Димитър Стефанов Стоянов, дтн е роден на 8 април 1943 г. в гр. Монтана, но родовият му корен е от гр. Кула. Баща му Стефан Стоянов е директор на Горско стопанство-Видин, но и активен общественик, особено в читалищната дейност и хоровото изкуство. Бил е председател на хор „Боян Чонос“ в годините на най-значимите му успехи на видинската сцена, в страната и в чужбина. Майка му Клементина Стоянова е учител по математика, оставила незабравими спомени в своите ученици и колеги. Средното си образование Димитър Стоянов завършва в СОУ ”Димитър Благоев”- Видин през 1960 г. Като ученик проявява жив интерес към техниката и участва в различни кръжоци – авиомоделизъм, киномеханика и радиотехника. През 1962 г. е приет за редовен студент в Московския институт за инженери по транспорта /МИИТ/ по специалността „Дизелови локомотиви и локомотивно стопанство”. Дипломира се през 1967 г. и започва работа като конструктор в Локомотивно депо – София. От 1969 г., след издържани конкурсни изпити, става редовен аспирант в МИИТ.
През 1972 г. защитава дисертация на тема „Оптимизиране на основните параметри на охлаждащото устройство на дизелов локомотив при проектиране” и му е присъдена научна степен кандидат на техническите науки /доктор-инженер/.
От 1973 г. до 1976 г. е началник на Конктруктивно-технологично бюро в Локомотивно депо-София.
През 1976 г. Димитър Стоянов, след спечелен конкурс, постъпва на преподавателска работа като старши асистент в катедра „Подвижен железопътен състав” към Транспортния факултет на ВМЕИ ”В.И. Ленин”. През същата година е избран за главен асистент. От 1981 г. е доцент, а от 1994 г. професор. От 1995 г. преподава и на немски език във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт /ФаГИОПМ/ към ТУ- София.
През 2003-2005 г. проф. Стоянов е директор на Регионалния център за върхови постижения, основан от Асоциацията на университетите с преподаване на френски език /AUF/. В качеството си на такъв създава и ръководи Докторантско училище за обучение на френски език на студенти от различни страни: България, Румъния, Русия, Молдова, Украйна, Бангладеш, Тунис и Алжир.
Проф. Димитър Стоянов е заемал редица административни длъжности и активно е участвал в процеса на реформиране на системата за висше образование. Избиран е последователно за зам.ръководител /1985-1989/ и ръководител /1989-1993/ на катедра ПЖПС и за зам.ректор на ТУС /1995-1998, 2000-2004/.
Като зам.ректор на ТУС по вътрешното и международно сътрудничество /1995-1998/ отговоря за въвеждането на тристепенната система на обучение в съответствие със ЗВО и за интегрирането на колежите в София, Ботевград, Сливен, Пловдив и Дупница към ТУС.
Проф. Стоянов е заемал ръководни длъжности и в различни институции на национално равнище: Научен секретар /1995-2004/ и Председател /2006-2010/ на Специализиран научен съвет към ВАК по транспортна техника и логистика; Председател на Националния съвет по програмата ТЕМПУС /1996-1999/; член на Работна група ХVІІ /Научни изследвания/ за подготовка за приемане на България в ЕС /2000-2001/; Председател на Националния комитет за мониторинг на ФЕАНИ /Европейска федерация на националните асоциации на инженерите /2003-2006/; член на Националната група на експертите по Болонския процес /2005-2007/ и др.
Научната дейност на проф. Димитър Стоянов е съсредоточена главно върху енергийната ефективност и екологичното влияние на транспортните средства и върху алтернативните източници на енергия. Той е автор на метод за енергийно ефективно управление на локомотиви. Характерно за изследванията му е тяхната насоченост към практиката. Плод на научната му дейност са над 120-те научни труда и публикации у нас и в Русия, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Италия, Белгия, Гърция и Украйна. Участвал е в разработването  на 14 изследователски проекта, финансирани от ЕС, като в 7 от тях е бил ръководител на екипа. Автор е на 3 учебника. Работил е като експерт на две специализирани организации на ООН – Организацията за промишлено развитие ЮНИДО и Международната организация на труда /МОТ/. Изпращан е от тях на краткосрочни мисии в Заир /1982/, Египет /1985/ и Либия /1988/.
Работил е като експерт в известни консултантски компании, като GTZ /Германия/, Babtie /Англия/, IRC /Ирландия/, Q-Plan /Гърция/ и др. През 1995-1998 г. е член на УС на БДЖ. Асосииран е и като член на Асоциацията на производителите на биогорива в България.
Проф.Стоянов е съосновател /1997/, секретар /1997-2005/ и кофчежник /2005-2011/ на Форум на изследователските звена по транспорта в Югоизточна Европа /SETREF/. През периода 2003-2006 г. е официален представител на България в Програмния комитет по 6 Рамкова програма за научни изследвания на Европейската комисия. От 2002 г. до 2011 г. е и ръководител на Центъра за перспективни изследвания към ТУ-София.
Проф. Димитър Стоянов е бил многократно на специализация в Университета в Карлсруе-Германия и в университетите в Кранфийлд-Англия, Бари-Италия и МИИТ-Русия. Той е действителен чуждестранен член на Руската академия по транспорта и е удостоен със званието Doctor Honoris Causa на Московския държавен университет по железопътен транспорт /МГУПС/.
Владее отлично руски, английски, немски, френски, италиански и сърбохърватски и ползва испански език.

През 2018 г. издава публицистичната книга „Алтернативата. Защо трябва да променим света, в който живеем“
Женен е и има 3 деца и 5-ма внуци.