Доц. д-р инж. Димитър Костов Станков

Доц. д-р инж. Димитър Костов Станков е роден на 6 март 1946 г. в гр. Кула. Средното си образование завършва в техникум по „Механизация на селското стопанство“ в гр. Бяла Слатина през 1965 г. От 1965 г. до 1968 г. завършва Полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков“- София и започва работа като машинист на ел.локомотив в ЖП депо – Подуене. Приет е за студент и през 1974 г., завършва ВИММЕСС – Русе, специалност „Технология на машиностроенето и металите“ и е назначен за асистент в института. През 1984 г. специализира по специалността в СТАНКИН, Москва. През 1985 г. постъпва на работа като старши асистент в ТУ – София, филиал-Пловдив, следващата година става главен асистент. През 1987 г. специализира в Ленинградския политехнически институт, а през 1999 г. в ТУ – Щутгарт. През 2004 г. защитава докторската си дисертация  на тема „Технологични изследвания за усъвършенстване на конструкцията на спомагателни инструменти за обработване на отвори върху конвенционални металорежещи машини“. През 2007 г. е избран за доцент по „Технология на машиностроенето“, а от 2010 г. до 2011 г. е ръководител на катедра „Индустриален мениджмънт“.
Основните области на научната  и преподавателска дейност на доц. д-р Димитър Костов Станков са: технология на машиностроенето, електрофизични и електрохимични технологии в машиностроенето, производствен и индустриален инженеринг.
Автор и съавтор е на над 80 научни публикации и съавтор на 6 учебни пособия. Ръководител на над 300 докторанти и е ръководител и участник в 31 научни договори и проекти.
Доц. Димитър Станков е член на УС на СУБ – Пловдив и на НТС и е обществен деятел в БФ „Хандбал“.
Награден е с почетния знак на Пловдив за принос в развитието на висшето образование в града /2009/.
От м. февруари 2014 г. е председател на Българския институт по метрология.