Доц. ст.н.с. Iст. д-р Дарина Максимова Младенова

Доц. ст.н.с. II ст. д-р Дарина Максимова Младенова е родена в гр. София. Дъщеря на проф. Максим Младенов /виж отделна статия/. Дарина Младенова завършва висшето си образование през 1980 г. в СУ “Св. Климент Охридски“ по специалността „Българска филология“. През периода 1991-1995 г. е редовен и задочен докторант по балканско езикознание в Института по балканистика при БАН. През 1997 г. защитава докторската си дисертация на тема „Балкански етнолингвистични успоредици из областта на народната астрономия“. От 1997 г. до 2000 г. заема длъжността научен сътрудник II степен, а от 2000 г. до 2010 г. н.с. I степен в същия институт. През 1999 г. става лауреат на наградата за млади учени до 35 години за „значителни приноси в балканското езикознание на диалектно равнище с приложение на комплексния подход“. През 2010 г. е назначена за асистент в Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към Факултета по славянски филологии на Софийския университет. От 2011 г. е главен асистент, а от 2016 г. след спечелен конкурс е доцент в същата катедра.
Доц. Дарина Младенова чете лекционни курсове по увод в общото езикознание и ареална лингвистика и води семинарни занятия по увод в общото езикознание и балканско езикознание.
Автор е на 2 книги – хабилитационния й труд и I-ви том на „Идеографски диалектен речник на българския език“ в колектив, 6 студии, 21 научни статии, 9 рецензии и над 20 доклади на научни форуми. Открояват се монографиите „Етнолингвистично изследване на българските названия на калинка-малинка“ /1994/, „За наследниците на стб. гръсть в съвременните български диалекти“ /2001/, Към въпроса за относителната хронология на западно-източното деление на българските говори“ /2001/, „От лингвистична география към ареална лингвистика…..“ и др. Тя е и съавтор на книгите „Етнолигвистични проблеми на балканските народи“ /2000/ и „Максим Славчев Младенов. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. Избрани статии.“ /2008/.