Доц. д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева

Доц. д-р Даниела Петрова Въткова – Милушева е родена на 6 септември 1960 г. в гр. Кула. Дъщеря е на Перса Борисова Лалова /виж отделна статия/. Средното си образование Даниела Въткова завършва в Кулската гимназия, а висше във ВИИ “Карл Маркс“ през 1983 г. по специалността „Финанси и кредит“. През 1991 г. е избрана за асистент. От 1992 г. е старши, а от 1993 г. главен асистент в Университета за национално и световно стопанство – София. През 1996 г. е на специализация в Германия, а през 1998 г. във Великобритания. През 2005 г. защитава докторската си дисертация. От 2009 г. е доцент. Научен секретар от 1998 г. и член на Факултетния съвет /1999-2005/ на Финансово-счетоводния факултет. Зам.ръководител е на катедра „Финансов контрол“ в УНСС.
Чете лекции по одиторинг, данъчен контрол и одит в публичния сектор.
Научните й интереси са в областта на методологията на одитния процес, одита в публичния сектор, данъчните злоупотреби и измами, специфичните проблеми на финансовото отчитане и т.н.
Доц. Даниела Въткова – Милушева е член на УС на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Има десетки публикации и съавторски издания за практическия одиторен процес и учебно-преподавателската дейност.
Владее немски, руски и английски език.