Гл.ас. д-р Гергана Бориславова Кирилова-Андреева

Гл.ас. д-р Гергана Бориславова Кирилова – Андреева е родена през 1976 г. във Видин. Средното си образование завършва в СОУ “Цар Симеон Велики“ през 1994 г. и е приета за студент във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“. През 2000 г. завършва университета и започва работа като адвокат, а по-късно и като юрисконсулт на МБАЛ-Велико Търново и община Лясковец. От 2001 г. е асистент, от 2004 г. старши асистент, а от 2007 г. главен асистент. През 2020 г. защитава докторската си дисертация на тема „Правен режим на осигурителните вноски в държавното обществено осигуряване“ под ръководството на проф. Нина Гевренова.

Гергана Бориславова Кирилова – Андреева преподава трудово и осигурително право в Катедра “Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския университет.

Има публикации в специализирани издания и сборници с доклади по повод на годишнини и от тематични конференции.