Гл.ас. арх. Георги Евстатиев Джотолов

Роден е през 1958г. във Видин. Преподавател във ВИАС-София.