Доц. кмн Георги Димитров Велев /1933-2000/

Доц. кмн Георги Димитров Велев е роден на 21 юни 1933 г. в с. Дебръщица, Пазарджишко. Основното си образование завършва в родното си село, а средно във Втора гимназия – Пазарджик през 1951 г. През 1955 г. завършва Физико-математическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ със специалност „Математика“ и сключва брак със състудентката си Маргарита Велкова Велева, която е от Видин и също има забележителна биография като учител, методист по български език и литература, автор на множество публикации, зам. директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ София и редактор на сп.“Любословие“, носител на орден „Кирил и Методий“ I степен.
Георги Велев започва преподавателската си дейност в гр. Първомай, а от 1957 г., заедно със съпругата си са назначени за учители във Втора гимназия във Видин. През 1964 г. неговите ученици-абитуриенти постигат забележителен успех и поставят своеобразен рекорд за страната, като 61% от тях получават отлични оценки и няма нито една слаба оценка на зрелостния изпит. Много негови възпитаници участват в национални олимпиади, а трима от тях са включени в националния отбор по математика и представят България и зад граница. Следващата година той е изпратен на специализация в Академията на педагогическите науки в Москва, като тема на специализацията му е „Математическа логика, теория на алгоритмите и рекурсивните функции и приложението им за рационализиране методите на обучение по математика“.
През 1966 г. спечелва конкурс и е назначен за асистент във ВПИ “Паисий Хилендарски“ в Пловдив и е преподавател първоначално в катедра „Приложна математика и механика“, а след това в катедра „Диференциално и интегрално смятане“. От септември 1968 г., отново след спечелен конкурс, става асистент по математика към катедра „Висша математика“ при Аграрикономическия факултет на Селскостопанска академия – София, а след пребазирането на академията става главен асистент във ВИИ “Карл Маркс“- София. През периода 1973-74 г. и 1977-78 г. е на специализации в Казанския държавен университет, СССР по темата „Квадратни и кубатурни формули за пресмятане сингулярни интеграли и решаване на сингулярни интегрални и интергродиференциални уравнения“. През 1982 г. отново в Казанския университет защитава кандидатската си дисертация на тема „Приближени методи за пресмятане на сингулярни интеграли“. През 1985 г. му е присъдено научното звание доцент.
Доц. Георги Велев води курсове и чете лекции по следните дисциплини – висша математика, теория на вероятностите и математическо програмиране. Научните му изследвания са с важно теоретично и приложно значение в сферата на математическия анализ. Негови публикации намират място в специализирани научни издания в СССР, Германия и САЩ.
Носител е на множество държавни и научни отличия и награди, сред които и орден „Св.св. Кирил и Методий“.
Има двама сина – проф. д-р Димитър Георгиев Велев /вж. отделна статия/, преподавател в УНСС и Владимир Георгиев Велев, който работи в сферата на високите технологии във фирма с международно участие.
Доц. дмн Георги Велев умира на 2 септември 2000 г. в София.