Проф. д-р Вили Младенов Лилков

Роден е на 6 април 1955г. във Видин. През 1973г. завършва І ПГ”Д.Благоев” гр.Видин – физико-математически профил. Приет е във Физически факултет на СУ”Св.Кл.Охридски” без приемен изпит, като първенец на Подборния кръг на Международната олимпиада по физика за средношколци. Завършва висшето си образование през 1980г. със специалност инженерна физика и специализация ядрена физика.
От 1980г. до 1983г. работи в Химическия комбинат във Видин. През 1984г. постъпва като асистент в катедра „Физика” на МГУ”Св.Иван Рилски”- София. През 1986г. става ст.асистент, а през 1988г. – гл.асистент. В периода 1989 – 1994г. е задочен докторант по неутронна физика в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН под ръководството на проф.Кирил Крежов. Защитава докторат през 1994г. на тема „Спектромер за поляризирани неутрони и изследване на аморфни магнитни ленти”.
През 1997г. му е присъдена научна степен доцент, а от 2011г. е избран за професор по физика в МГУ. От 1999г. е ръководител на катедра „Физика” и член на Академичния съвет на университета.
Преподавателската му дейност включва лекции по физика за студентите от МЕМФ и по атомна и ядрена физика за студентите по специалност Приложна геофизика на ГПФ. Инициатор е на основното преоборудване на учебните зали и учебно-лаболаторните установки в учебните заведения, където преподава.
Научно-изследователската му дейност е свързана с изследвана структурата и свойствата на магнитни материали с поляризирани неутрони и изследване на физико-механични свойства, хидратацията и хидратните продукти на цименти с минерални добавки. Има патент за две изобретения и над 80 публикации в България и чужбина. Ръководител и участник е в над 25 научно-изследователски проекта.
Специализирал е в Обединения Институт за ядрени изследвания, гр.Дубна(Русия) и в Техническия университет в гр.Делфт(Холандия).
Съавтор е в написването на три ръководства за лаболаторни упражнение по физика – по обща физика, по атомна и ядрена физика и за решаване на задачи по физика. Автор е на учебниците „Атомна физика” и „Ядрена физика и е съавтор на два тома учебници по обща физика.
Четири мандата е общински съветник в Столичния общински съвет от ДСБ и втори мандат е зам.председател на съвета и председател на групата съветници на партията.
На 28 септември 2013г. е избран за председател на Софийската градска организация на ДСБ.
През 2014г. е избран за народен представител от София в 43-то Народно събрание от Реформаторския блок.
Владее руски и английски език.
Има три деца.