Проф. д-р Вили Младенов Лилков

Проф. д-р Вили Лилков е роден на 6 април 1955 г. в гр. Видин. През 1973 г. завършва І ПГ ”Д.Благоев” гр. Видин – физико-математически профил. Приет е във Физически факултет на СУ ”Св.Кл.Охридски” без приемен изпит, като първенец на Подборния кръг на Международната олимпиада по физика за средношколци. Завършва висшето си образование през 1980 г. със специалност „Инженерна физика“ и специализация „Ядрена физика“.
От 1980 г. до 1983 г. работи в Химическия комбинат във Видин. През 1984 г. постъпва като асистент в катедра „Физика” на МГУ ”Св. Иван Рилски”- София. През 1986 г. става старши асистент, а през 1988 г. – главен асистент. В периода 1989 – 1994 г. е задочен докторант по неутронна физика в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН под ръководството на проф. Кирил Крежов. Защитава докторската си дисертация през 1994 г. на тема „Спектромер за поляризирани неутрони и изследване на аморфни магнитни ленти”.
През 1997 г. му е присъдена научна степен доцент, а от 2011 г. е избран за професор по физика в МГУ. От 1999 г. е ръководител на катедра „Физика” и член на Академичния съвет на университета.
Преподавателската му дейност включва лекции по физика за студентите от Минно-елекромеханичния факултет и по атомна и ядрена физика за студентите по специалност „Приложна геофизика“ на Геологопроучвателния факултет. Инициатор е на основното преоборудване на учебните зали и учебно-лаболаторните установки в учебните заведения, където преподава.
Научно-изследователската  дейност на проф. Вили Лилков е свързана с изследване на структурата и свойствата на магнитни материали с поляризирани неутрони и изследване на физико-механичните свойства, хидратацията и хидратните продукти на цименти с минерални добавки. Има патент за две изобретения и е автор на над 80 публикации в България и чужбина. Ръководител и участник е в над 25 научно-изследователски проекта.
Специализирал е в Обединения Институт за ядрени изследвания, гр. Дубна (Русия) и в Техническия университет в гр. Делфт (Холандия).
Съавтор е в написването на три ръководства за лаболаторни упражнение по физика – по обща физика, по атомна и ядрена физика и за решаване на задачи по физика. Автор е на учебниците „Атомна физика” и „Ядрена физика“ и е съавтор на два тома учебници по обща физика. През 2018 г. излиза документално-публицистичната книга „Бивши хора“, на която е съавтор, за репресивните методи и действия на Държавна сигурност по времето на социализма в България, а през 2019 г. излиза нейното продължение „Погубената България“. През 2021 г. излиза от печат и авторската му документално-публицистична книга „Доблест и наказание“, в която проследява усилията за спасяването на българските евреи и съдбата на личностите с най-голяма заслуга за успеха на спасителната акция сред българския народ.
Четири мандата е общински съветник в Столичния общински съвет от Демократи за силна България и два мандата е зам. председател на съвета и председател на групата съветници на партията.
На 28 септември 2013 г. е избран за председател на Софийската градска организация на ДСБ.
През 2014 г. е избран за народен представител от София в 43-то Народно събрание от Реформаторския блок.
Владее руски и английски език.
Има три деца.